National Budget 2011

National Budget 2011

These pages contain information in English about Norway's National Budget for 2011, presented to the Storting as Report no. 1 (2010-2011) on 5 October 2010. The National Budget presents the Government's programme for the implementation of economic policy and projections for the Norwegian Economy.

Royal Norwegian Ministry of Finance

Sigbjørn Johnsen
Minister of Finance
October 2010

Fiscal Budget 2011: A modest fiscal tightening

Level playing field for suppliers of electronic services

New Strategy Council for the Government Pension Fund Global

Main features of the Government’s tax programme for 2011

The National Budget 2011 - A summary

Budget 2011 - Key figures for the Norwegian economy

Press Release

No.:

26

Date:

13.05.2005

Contact:

Therese Riiser Wålen , Telephone 22 24 41 09 , Mobile 940 50 886

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

I tillegg til oppfølging av skattereformen, fremmer Regjeringen forslag til blant annet følgende endringer i skatte- og avgiftslovgivningen.

Lettelser i beskatningen av fritidsbolig organisert som borettslag

Den nye burettslagslova av 2003, som trer i kraft i 2005, åpner for at også fritidsboliger kan organiseres som borettslag. Dette gjør det nødvendig med endringer i skatteloven, fordi slike fritidsboliger ikke er omfattet av de særlige skattereglene for fritidsboliger. Regjeringen foreslår derfor at reglene som gjelder for selveide fritidsboliger skal gjelde tilsvarende for fritidsboliger i borettslag. På denne måten vil fritidsboliger bli beskattet likt uavhengig av eierform.

Støtte for ulønnet arbeidsinnsats på godkjent Skattefunn-prosjekt

Etter gjeldende regler gir ulønnet arbeidsinnsats på Skattefunn-prosjekt ikke rett til støtte etter Skattefunn-ordningen. Regjeringen fremmer forslag om en rammestyrt støtteordning for ulønnet arbeidsinnsats på slike FoU-prosjekt. Tilskuddsordningen administreres av Norges forskningsråd. Utbetalt støtte skal samordnes med skattyters skattefradrag etter Skattefunn. Ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Fritak fra uttaksbeskatning i forbindelse med flodbølgekatastrofen

Når en næringsdrivende gir bort varer eller tjenester, kan det i visse tilfeller utløse skatteplikt for giveren, såkalt uttaksbeskatning. Departementet foreslår at det gjøres et unntak fra dette i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Dette medfører at gaver i form av uttak av varer eller tjenester til en frivillig organisasjon ikke skal beskattes. Det foreslås at unntaket skal gjelde gaver gitt i perioden 26. desember 2004 til 31. desember 2005.

Det er videre foreslått en særlig kompensasjonsordning til dekning av ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-prosjekter utført i 2002 og 2003.

Tilpasninger i rederiskatteordningen som følge av ESAs reviderte retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportnæringen

ESA (EFTAs overvåkningsorgan) har revidert sine retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportnæringen. De reviderte retningslinjene gjør det nødvendig å innføre et særskilt flaggkrav innenfor rederiskatteordningen. Flaggkravet innebærer at selskap innenfor ordningen som hovedregel må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje fra og med 1. juli 2005. Lovforslaget foreslås å tre i kraft fra og med denne datoen.

Retningslinjene medfører også at flyttbare innretninger i form av for eksempel rigger og produksjonsskip ikke lenger kan være tillatte eiendeler innenfor ordningen. Departementet vil foreslå nødvendige lovendringer om dette i høstens budsjett, med sikte på at forslaget skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Endringer i reglene om aksjeutbytte

Det foreslås enkelte endringer i beskatningen av aksjeutbytte fra selskaper i EØS-området til personlige aksjonærer i Norge for inntektsåret 2005 og for utbytte fra norske selskaper til personlige aksjonærer i EØS-området fra og med inntektsåret 2006.