Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 5,1 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Videre foreslås det en økning på 1,4 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 645,9 millioner kroner til drift av universitetet. I tillegg foreslås det en bevilgning på 3 millioner kroner knyttet til arbeid med fusjonsprosessen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole.
 • Regjeringen foreslår en økning på 2,5 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Akershus. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 284,8 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,8 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi.

 

 

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Akershus Teater

5 492

170

5 662

Akershusmuseet

18 010

2 559

20 569

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

2 039

63

2 102

Henie Onstad Kunstsenter

9 330

489

9 819

Mediefabrikken

600

 

600

OscarsborgOperaen

1 000

31

1 031

Akershus

36 471

3 312

39 783

 

 • I 2011 øker Regjeringen tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Akershusmuseet foreslås økt med 2,6 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en økning på 0,5 millioner kroner i tilskuddet til Henie Onstad kunstsenter til å styrke arbeidet med samtidskunst.
 • I alt 195 millioner kroner er avsatt til den 10 kilometer lange E6-strekningen Hovinmoen – Dal i Akershus og den 13 kilometer lange E6-strekningen Skaberud – Kolomoen i Hedmark. Av dette beløpet forutsettes det at 145 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Begge strekningene ble åpnet for trafikk i 2009. Midlene i 2011 vil bli brukt til restarbeider, sluttoppgjør, medregnet inndekning av merforbruk utover tildelte midler i 2010.
 • 700 millioner kroner er ført opp til E6 Dal - Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofeltsvei til firefeltsvei mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Nytt løp i Eidsvolltunnelene og utvidelse av Julsrud og Minnesund bruer og en rekke andre brukonstruksjoner inngår også i prosjektet. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2011. Av det foreslåtte beløpet på 700 millioner kroner i 2011 forutsettes 280 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • For prosjektet E6 mellom Minnesund og Skaberud/Kleverud er det lagt til grunn bruk av bompenger til prosjektering og forberedelse til anleggsstart, med sikte på anleggsstart i 2012. Utbyggingen av E6 til firefeltsvei og utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennomføres som ett prosjekt, Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
 • Det legges opp til å fullføre byggingen av midtrekkverk på E18 mellom Ringnes og Mastemyr. I tillegg er det foreslått midler til starte byggingen av gang- og sykkelveier langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbru.
 • I budsjettforslaget er det lagt til grunn at det skal brukes bompenger fra Oslopakke 3 til planlegging og prosjektering av riksvei 22 Lillestrøm – Fetsund, med sikte på anleggsstart i 2012.
 • For 2011 er det foreslått midler til bygging av gang- og sykkelvei langs riksvei 163 fra Grorud i Oslo til Lørenskog i Akershus.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 557 millioner kroner til Osloprosjektet i 2011. Prosjektet startet i 2009 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området. For å oppnå ønsket kvalitet er det behov for tiltak både på strekningen Lysaker – Etterstad, medregnet Oslo S og Oslo-tunnelen, og på strekningene Oslo S – Lillestrøm (Hovedbanen), Oslo S – Ski og Lysaker – Asker (Drammenbanen). Kostnadsrammen for disse tiltakene er nå om lag 2,1 milliarder kroner. I 2011 videreføres det omfattende fornyingsarbeidet. Det planlegges også å stanse togtrafikken på store deler av strekningen Oslo S – Etterstad og gjennom Oslo-tunnelen i om lag fem uker neste sommer.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 366,3 millioner kroner til Nytt dobbeltspor Oslo S – Ski. I beløpet inngår 180 millioner kroner til ombygging av Ski stasjon i forbindelse med ny ”grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet” og 186,3 millioner kroner til videre planlegging av Follobanen, Oslo S – Ski.
 • I budsjettforslaget er det satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet Jensrud kryssingsspor på Gjøvikbanen, i Nittedal kommune. Prosjektet skal gi økt framføringskapasitet for godstogene mellom Alnabru og Bergen. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet skal etter planen være ferdig i 2011.
 • I 2011 settes det i gang arbeid med planlegging av et nytt kryssingsspor ved Harestua på Gjøvikbanen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 325 millioner kroner til videre planlegging av utbygging på strekningen Eidsvoll - Hamar.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 310 millioner kroner til prosjektet Lysaker – Sandvika, som omfatter 6,7 kilometer nytt dobbeltspor. Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2011.
 • Ved Høvik skal det planlegges nytt vendespor, som ledd i forberedelse til ny grunnrutemodell for togtrafikken i Oslo-området.
 • I 2011 videreføres arbeidet med planleggingen av kryssingsspor, hensettingsspor og vendespor ved Eidsvoll. Dette arbeidet er en del av forberedelsene til ny grunnrutemodell for togtrafikken i Oslo-området.
 • Samferdselsdepartementet støtter forslaget fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 om bruk av midler i 2011, medregnet et låneopptak på 500 millioner kroner. Departementet legger til grunn at framtidige renteutgifter ved et låneopptak i 2011, må dekkes gjennom reelle omprioriteringer fra andre tiltak i Oslopakke 3. Før det kan tas stilling til oppstart av nye prosjekter etter 2011, er det viktig at det blir etablert et opplegg for porteføljestyring med et system for mål- og resultatstyring med etterprøvbare mål og indikatorer. I tillegg må det etableres kriterier for prioritering av tiltak og en finansieringsplan for Oslopakke 3. Dette systemet må fastsettes slik at det kan ligge til grunn for arbeidet med rulleringen av handlingsprogrammet for Oslopakke 3 i perioden 2012-2015. Det er behov for god økonomisk styring av pakken, og prioriteringer må skje innenfor disponible rammer. På denne bakgrunn legger Samferdselsdepartementet ikke opp til at Stortinget skal ta konkret stilling til utbygging og prioritering av tiltak etter 2011 på nåværende tidspunkt. Departementet vil komme tilbake til hvordan den finansielle situasjonen skal håndteres videre og hvilke framtidige prioriteringer som skal gjøres. Dette går fram av Samferdselsdepartementets vurdering av ”Handlingsprogram 2011-2014 – forslag fra styringsgruppen for Oslopakke 3”. Vurderingen er tatt inn forslaget til statsbudsjett for 2011.
 • Som en del av Oslopakke 3 er det lagt til grunn 358 millioner kroner for å videreføre arbeidet med oppgradering av Kolsåsbanen fram til Bekkestua (inkludert Gjønnes stasjon) i 2011.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • For å sikre at Eidsvollbygningen blir ferdig restaurert til Grunnlovsjubileet i 2014, foreslår Regjeringen en bevilgning i 2011 på 54,5 millioner kroner. Det foreslås en kostnadsramme på 361,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til prestetjenesten med 5 millioner kroner gjennom opprettelse av flere prestestillinger. Fordelingen av stillingene vil på vanlig måte skje i samråd med kirkelige organer. Ved fordelingen vil det imidlertid legges avgjørende vekt på at enkelte bispedømmer har en lavere prestedekning enn andre bispedømmer. Dette gjelder særlig Borg bispedømme og Stavanger bispedømme. Stavanger bispedømme omfatter hele Rogaland fylke og Borg bispedømme omfatter hele Østfold fylke og store deler av Akershus fylke.
 • Regjeringen foreslår å styrke toll- og avgiftsetatens grensekontroll ved å bevilge 21,9 millioner kroner til anskaffelse av en mobil skanner til bruk i Tollregion Oslo og Akershus. Toll- og avgiftsetaten har høstet gode erfaringer med bruk av skannere, både som enkeltstående verktøy og i kombinasjon med andre kontrollmetoder. En mobil skanner vil bidra til effektiv utnyttelse av kontrollkapasiteten da den i tillegg til bruk i havneområdet vil kunne benyttes ved de forskjellige godsterminalene og ved jernbaneterminalen. Kontroll med skanner bidrar også til smidigere og raskere trafikkavvikling, blant annet uten unødvendige forsinkelser ved lossing av gods, noe som gir fordeler både for næringslivet og etaten.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til oppfølging av loven om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven), en økning på 2 millioner kroner sammenlignet med 2010.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover fylkene.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å sette av 3 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 17,4 millioner kroner (17,4 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringens foreslår å styrke arbeidet med tvangsmessig retur av personer uten lovlig opphold i Norge med 70 millioner kroner i 2011. I den forbindelse foreslår Regjeringen å oppgradere bygningsmasse og installasjoner ved Politiets utlendingsinternat på Trandum for å styrke sikkerheten, samtidig som nye plasser etableres for å ivareta plassbehovet for fengslede.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger å fortsette flomsikringstiltak i Fet kommune, samt videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
 • 335-skvadronen er i 2010 styrket ved innfasing av i alt fire nye C-130 transportfly og skvadronens aktiviteter på Gardermoen flystasjon videreføres.
 • Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) på Sessvollmoen videreføres og videreutvikles som en del av Hæren.
 • Som et ledd i satsingen på utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk, fortsettes arbeidene med sikring av Oscarsborg festning som ble igangsatt i 2009.
 • Forsvaret opprettholder satsingen på ENØK i bygningsmassen og gjennomfører ENØK-tiltak over hele landet. I prosjektene bygges eksisterende varmesentraler basert på fossilt brensel om til varmesentraler som benytter mer miljøvennlige og kostnadseffektive energibærere. ENØK-arbeidene på Kolsås videreføres samtidig som ENØK-tiltak ved Gardermoen og Kjeller er under planlegging.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Akershus


Vekst i frie inntekter fra 2010-2011


Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent.

I Akershus har 14 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Gjerdrum kommune med 6,8 prosent, mens Eidsvoll kommune har lavest vekst med 2,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov


Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 9 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer


Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Akershus hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 43 972 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

Akershus fylkeskommune


Vekst i frie inntekter fra 2010-2011


Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 1,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer


Akershus fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 4,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 555 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

0211 Vestby

4,1

54 929

99

577 895

26 055

4,7

24 138

4,4

0213 Ski

-2,4

46 447

98

1 137 463

62 340

5,8

58 530

5,4

0214 Ås

-0,8

53 463

98

653 779

25 008

4,0

22 869

3,6

0215 Frogn

1,1

40 139

103

599 717

19 683

3,4

17 600

3,0

0216 Nesodden

3,3

29 626

98

676 311

31 218

4,8

28 922

4,5

0217 Oppegård

1,7

42 729

104

1 034 999

59 409

6,1

55 770

5,7

0219 Bærum

4,0

41 334

112

5 158 776

184 154

3,7

166 124

3,3

0220 Asker

9,1

51 702

109

2 409 684

120 346

5,3

111 806

4,9

0221 Aurskog-Høland

1,3

33 830

93

567 530

19 811

3,6

18 012

3,3

0226 Sørum

-0,3

52 808

100

632 682

25 617

4,2

23 620

3,9

0227 Fet

1,3

47 513

101

404 545

12 342

3,1

10 939

2,8

0228 Rælingen

1,2

49 665

98

584 806

25 003

4,5

22 933

4,1

0229 Enebakk

4,9

33 020

95

410 563

14 690

3,7

13 400

3,4

0230 Lørenskog

14,8

64 816

99

1 282 542

56 236

4,6

51 747

4,2

0231 Skedsmo

2,3

31 307

100

1 890 816

78 162

4,3

71 751

3,9

0233 Nittedal

4,4

28 270

98

863 453

41 688

5,1

38 868

4,7

0234 Gjerdrum

7,2

51 890

101

253 144

16 140

6,8

15 344

6,5

0235 Ullensaker

-3,9

64 422

98

1 166 336

44 652

4,0

40 865

3,6

0236 Nes

0,6

29 650

94

747 352

26 318

3,7

23 939

3,3

0237 Eidsvoll

2,6

25 532

95

811 329

22 869

2,9

20 256

2,6

0238 Nannestad

3,3

56 170

94

440 635

14 175

3,3

12 790

3,0

0239 Hurdal

4,2

24 207

102

124 527

4 980

4,2

4 651

3,9

Fordeles gjennom året

   

8 000

Akershus

3,6

43 972

102

22 436 884

932 892

4,3

856 873

4,0

Akershus fylkeskommune

4,9

2 555

97

4 474 848

187 891

4,4

171 268

4,0

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen