Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • I budsjettforslaget for 2011 er det lagt opp til å starte byggingen av midtrekkverk på E18 mellom Bie og Frivoll.
 • Utbyggingen av riksveg 9 på strekningen Tveit – Krokå i Setesdal fullføres i 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2011.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 34,9 millioner kroner (32,6 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 8,6 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.

 

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Aust-Agder kulturhistoriske senter

6 512

202

6 714

Bokbyen ved Skagerrak

323

10

333

Designtreff 100% Risør

216

7

223

Galleri Bomuldsfabriken

2 126

66

2 192

Grimstad bys museer

1 291

40

1 331

Næs Jernverksmuseum

1 997

62

2 059

Risør Kammermusikkfest

1 650

51

1 701

Setesdalsmuseet

3 380

105

3 485

Sørnorsk filmsenter

3000

 

3 000

Sørnorsk Jazzsenter

1 644

51

1 695

Aust-Agder

22 139

594

22 733

Aust-Agder kulturhistoriske senter (investeringstilskudd)

   

10 000

 

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 10 millioner kroner til Aust-Agder kulturhistoriske senter.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen forelsår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner.  Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder er det satt av til sammen 3 millioner kroner.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Aust-Agder

 


Vekst i frie inntekter fra 2010-2011
 

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

I Aust-Agder har 10 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Froland kommune med 9,2 prosent, mens Bykle kommune har lavest vekst med 0,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 7 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

 

Finansielle indikatorer
 

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Aust-Agder hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 49 228 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

 

Aust-Agder fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011
 

Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

 

Finansielle indikatorer
 

Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 0,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 459 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

0901 Risør

0,8

52 907

95

302 359

15 390

5,4

14 522

5,0

0904 Grimstad

-1,0

34 821

98

842 931

38 624

4,8

35 862

4,4

0906 Arendal

-0,1

59 091

94

1 638 392

60 433

3,8

55 155

3,5

0911 Gjerstad

4,5

61 461

102

125 592

3 675

3,0

3 365

2,8

0912 Vegårshei

-2,0

48 072

106

97 788

3 749

4,0

3 512

3,7

0914 Tvedestrand

2,8

33 076

94

252 271

12 733

5,3

11 983

5,0

0919 Froland

4,8

41 097

93

211 064

17 845

9,2

17 217

8,9

0926 Lillesand

6,5

60 781

99

394 889

17 263

4,6

15 982

4,2

0928 Birkenes

1,6

52 329

94

201 619

13 694

7,3

13 105

7,0

0929 Åmli

0,7

40 664

107

105 689

2 739

2,7

2 506

2,4

0935 Iveland

11,5

8 338

111

70 615

3 543

5,3

3 386

5,0

0937 Evje og Hornnes

4,1

27 040

96

151 909

9 782

6,9

9 354

6,6

0938 Bygland

3,5

56 636

113

76 346

3 560

4,9

3 406

4,7

0940 Valle

4,5

77 350

105

74 941

1 687

2,3

1 523

2,1

0941 Bykle

0,6

-11 616

156

64 271

92

0,1

-55

-0,1

Fordeles gjennom året

     

2 900

Aust-Agder

1,4

49 228

97

4 613 576

204 486

4,6

190 501

4,3

Aust-Agder fylkeskommune

0,3

3 459

96

1 113 627

26 333

2,4

23 061

2,1

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

 

Til toppen