Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 4,7 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Buskerud. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 281,4 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 2 millioner kroner til Norsk Bergverksmuseum.
 • Til Vestfossen Kunstlaboratorium foreslås en økning i tilskuddet på 0,3 millioner kroner, tilskuddet i 2011 blir da på 1,8 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Brageteatret foreslås økt med 1,3 millioner kroner, blant annet til styrking av teater for ungdom.

 

 

 

 

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Blaafarveværket

6 903

214

7 117

Brageteatret

8 500

1 264

9 764

Buskerud Teater

818

25

843

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

6 420

199

6 619

Eiker og Lågendalen museum

4 498

139

4 637

Hallingdal Museum

3 036

94

3 130

Hringariki

1 307

41

1 348

Kunstnerdalen Kulturmuseum

2 281

71

2 352

Norsk Bergverksmuseum

13 317

413

13 730

Union Scene

1 032

32

1 064

Vestfossen Kunstlaboratorium

1 500

347

1 847

Buskerud

49 612

2 839

52 451

Norsk Bergverksmuseum (investeringstilskudd)

2 100

 

2 000

 

 • 100 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune – Ørgenvika i Krødsherad kommune. Prosjektet omfatter bygging av 17 kilometer ny vei, og vil føre til at riksvei 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Under forutsetning av at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag fra juni i år om utbygging og finansiering av prosjektet, blir det lagt opp til anleggsstart høsten 2011. Strekningen ventes åpnet for trafikk i 2014. Midlene i 2011 forutsettes i sin helhet stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Til riksvei 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene er det avsatt 80 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av om lag 6,3 kilometer ny vei i Ringerike kommune. Den nye veien vil fjerne en svingete strekning med flere krappe kurver og smale bruer. I prosjektet inngår også omlegging av lokalveinettet og bygging av gang- og sykkelvei. Forberedende arbeider startet i august 2008, og hovedarbeidene startet i juli 2009. Prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2012, mot tidligere forutsatt høsten 2011.
 • Regjeringen foreslår å prioritere en rekke mindre utbedringstiltak på riksvei 7, i all hovedsak trafikksikringstiltak. Det legges blant annet opp til å videreføre arbeidet med å bygge midtrekkverk i kurver på riksvei 7 i Flå og Nes kommuner. I tillegg er det avsatt midler til å videreføre arbeidet med forsterket midtmarkering på riksvei7 mellom Flå og Kjerringvika.
 • 10 millioner kroner er foreslått som statlig ramme for rassikringstiltak. Midlene vil bli nyttet til å fullføre sikringen av et rasutsatt punkt på riksvei 52 ved Stongenuten.
 • I budsjettforslaget for 2011 er det satt av midler for å starte byggingen av midtrekkverk på E134 mellom Langebru og Skjøl.
 • Til videre planlegging av prosjektet E16 Sandvika - Wøyen er det for 2011 lagt til grunn å bruke bompenger fra Oslopakke 3.
 • For 2011 er det satt av midler til å videreføre arbeidet med å bygge midtrekkverk på strekninger mellom Sollihøgda og Skaret.
 • I forbindelse med innføringen av ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet vil det i 2011 bli arbeidet med planer for tiltak som vil øke kapasiteten i jernbanens infrastruktur. Slike tiltak omfatter blant annet strekningen Brakerøya – Drammen og nye hensettingsspor ved Sundland stasjon i Drammen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på nær 30 prosent fra 2010. Samferdselsdepartementet ønsker som i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler til ettårige avtaler. Buskerudbyen vil for 2011 motta 60 millioner kroner fra belønningsordningen, i tråd med en fireårig avtale som i 2010 ble inngått med staten.
 • Det foreslås en bevilgning på om lag 34,4 millioner kroner (31,1 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 4,1 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (2 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på forebyggende og helsefremmende arbeid i Drammen. Friluftslivets fellesorganisasjon er i 2010 innvilget økonomisk støtte til tilrettelegging og gjennomføring av en 2-3-årig satsing på friluftsliv i forebyggende og helsefremmende arbeid i Drammen. Det er lagt til grunn at konkretisering og gjennomføring av satsingen skjer i samarbeid med kommunene. 
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,8 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehager i Drammen.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger å fortsette flomsikringstiltak i Nesbyen kommune, samt videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Buskerud vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Som del av oppfølgingen av rettshjelpsmeldingen vil Regjeringen videreføre pilotprosjektet for å prøve ut en ny juridisk førstelinjetjeneste i kommunene i Buskerud og Rogaland, samt et interkommunalt tilbud i Lindesnesregionen.
 • Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 på Heistadmoen ved Kongsberg videreføres.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ca. 15 millioner kroner til planlagte og igangsatte byggeprosjekter i Forsvaret, blant annet til byggeprosjekter ved Forsvarets anlegg på Eggemoen.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarden kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Buskerud

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent.

I Buskerud har 7 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Flesberg kommune med 6,1 prosent, mens Rollag kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 11 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Buskerud hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 32 497 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Buskerud fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,3 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Buskerud fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 5,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 958 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

0602 Drammen

1,0

46 766

97

2 510 074

121 569

5,1

113 333

4,7

0604 Kongsberg

0,9

32 483

100

1 047 578

27 845

2,7

24 431

2,4

0605 Ringerike

-2,3

29 019

94

1 140 310

36 031

3,3

32 387

2,9

0612 Hole

0,8

48 677

109

259 771

10 813

4,3

9 912

4,0

0615 Flå

5,2

42 584

112

61 482

1 553

2,6

1 427

2,4

0616 Nes

-3,6

24 238

96

151 506

4 736

3,2

4 308

2,9

0617 Gol

6,3

35 793

101

207 365

4 864

2,4

4 277

2,1

0618 Hemsedal

3,9

42 296

103

99 425

5 519

5,9

5 227

5,5

0619 Ål

12,6

14 073

97

220 037

7 218

3,4

6 628

3,1

0620 Hol

4,2

20 874

106

200 606

5 634

2,9

5 018

2,6

0621 Sigdal

6,0

12 196

101

172 354

3 661

2,2

3 206

1,9

0622 Krødsherad

4,6

6 587

102

101 595

2 876

2,9

2 600

2,6

0623 Modum

1,1

22 770

94

531 890

20 529

4,0

18 898

3,7

0624 Øvre Eiker

1,5

22 868

94

674 502

28 646

4,4

26 525

4,1

0625 Nedre Eiker

-0,3

36 623

94

896 747

51 044

6,0

48 177

5,7

0626 Lier

3,3

39 587

99

961 245

34 292

3,7

31 081

3,3

0627 Røyken

-1,6

7 444

97

757 956

27 951

3,8

25 450

3,5

0628 Hurum

2,9

17 007

95

372 450

11 288

3,1

10 120

2,8

0631 Flesberg

-0,3

23 590

102

125 663

7 189

6,1

6 863

5,8

0632 Rollag

7,1

31 282

111

84 173

1 212

1,5

1 041

1,3

0633 Nore og Uvdal

3,6

41 538

103

128 288

4 154

3,3

3 846

3,1

Fordeles gjennom året

     

15 891

       

Buskerud

1,4

32 497

97

10 720 908

422 787

4,1

388 916

3,8

Buskerud fylkeskommune

5,9

2 958

96

2 199 907

56 374

2,6

48 546

2,3

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

 

Til toppen