Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Finnmark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til bygging av en ny værradar ved Gednje på Varangerhalvøya. Med byggestart i 2011 vil radaren kunne settes i drift sommeren 2012. Når radaren på Varangerhalvøya er i drift vil hele kysten av Finnmark og Troms være dekket av værradarnettet. Den nye værradaren vil gi bedre varsling av været i området, noe som blant annet vil bidra til økt sikkerhet for skips- og flytrafikk i området.
 • I kommuner i Finnmark hvor mer enn 30 prosent av barnehagestillingene som styrere/pedagogiske ledere er besatt av personer som ikke har pedagogisk utdanning, gis det et lønnstillegg til førskolelærere. Tillegget er foreslått videreført med 10000 kroner per år for ansatte i full stilling i 2011. Hvilke kommuner som omfattes vil variere fra år til år.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 193,1 millioner kroner til Høgskolen i Finnmark, herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 66 millioner kroner til Samisk Høgskole, herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. I tillegg mottar høyskolen i årene 2010 og 2011 totalt 1,5 millioner til arbeid med en utredning om samisk forskning og utdanning, og 850000 kroner hvert år i perioden 2009-2011 som følge av at høgskolen har ansvaret for hovedkontoret for World Indigenous Nations Higher Education Consortium (WINHEC).

 

 Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak    

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Internasjonalt Samisk filmsenter

2500

 

2 500

Kainun institutti - Kvensk institutt

4 678

145

4 823

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

4 694

146

4 840

Ruijan Kaiku

1 000

1 000

Scene Finnmark

1 000

1 000

Stellaris DansTeater

4 065

126

4 191

Varanger Museum

7 156

722

7 878

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

2 792

287

3 079

Finnmark

25 885

3 426

29 311

 

 • Regjeringen foreslår en økning på drøyt 0,7 millioner kroner i tilskuddet til Varanger Museum og en økning på i underkant av 0,3 millioner kroner i tilskuddet til Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum.
 • Til Scene Finnmark foreslås for 2011 et tilskudd på 1 million kroner.
 • I forbindelse med nordområdesatsingen, inkludert norsk-russisk kultursamarbeid, foreslår Regjeringen å bevilge i underkant av 9, 3 millioner til kulturprosjekter med nedslagsfelt i nordområdene (de tre nordligste fylkene).
 • 100 millioner kroner er foreslått til E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft i Alta kommune. Prosjektet omfatter delvis bygging av ny vei og delvis utbedring av eksisterende vei på en om lag 9,3 kilometer lang strekning. Fem broer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelvei og omlegging av lokalveinettet inngår i prosjektet. Broa over Kåfjorden er 390 meter lang. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med om lag 6 kilometer. Alta kommunestyre fattet i juni i år et prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av E6 på strekningen Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Det arbeides med sikte på endelig kommunal og fylkeskommunal behandling av saken i løpet av høsten 2010. I tillegg skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Dersom det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering, legges det opp til anleggsstart så tidlig som mulig i 2011.
 • Arbeidene på delstrekningen E6-Jansnes – Halselv er forsinket som følge av vanskelige grunnforhold i Talvikområdet. Statens vegvesen regner nå med at fullføringen av dette prosjektet er forsinket med ett år, til høsten 2012. Det er derfor ikke behov for midler til prosjektet utover det som er bevilget for 2009 og 2010.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til prosjektet E105 Storskog – Hesseng, som er eneste veiforbindelse mellom Norge og Russland. Den om lag 10 kilometer lange strekningen har dårlig standard, med smal og svingete vei. Prosjektet omfatter omlegging av veien i Elvenes og bygging av ny bro over Pasvikelva. På resten av strekningen skal det gjennomføres utbedringer av kurver og utvidelser av veibredden. Det foreligger godkjent reguleringsplan for strekningen Storskog – Elvenes. For strekningen Elevenes - Hesseng vil arbeidet med reguleringsplan starte høsten 2010. Det legges derfor opp til en etappevis utbygging. For strekningen Storskog - Elvenes er det lagt opp til anleggsstart i april 2011, og denne strekningen ventes åpnet for trafikk i løpet av 2012.
 • Innenfor en statlig investeringsramme på 98 millioner kroner for E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytningsveier, er det satt av midler til blant annet å fullføre omleggingen av riksvei 94 mellom Skjåholmen bro og Kargnes bro i Kvalsund kommune. I tillegg videreføres opprustingen av veisystemet i Hammerfest sentrum, blant annet deler av riksvei 94.
 • For 2011 er det satt av midler til sikringen av et rasutsatt punkt på E69 ved Ytre Sortevik i Porsanger kommune.
 • Regjeringen foreslår at Hammerfest kommune får tilskudd på 1,460 millioner kroner til flytebrygge i Rypefjord.
 • Regjeringen foreslår at Måsøy kommune får tilskudd på 618 000 kroner til flytebrygge/allmenningskai i Tufjord.
 • Regjeringen foreslår at Båtsfjord kommune får tilskudd på 930 000 kroner til flytebrygge i Båtsfjord.
 • Regjeringen foreslår at Gamvik kommune får tilskudd til kai med bakfylling i Sjånes (1 062 500 kroner) og til molo i Mehamn (1 994 000 kroner).
 • Regjeringen foreslår at Vadsø kommune får tilskudd på 2,25 millioner kroner til molo i Vadsø.
 • Regjeringen foreslår at Porsanger kommune får tilskudd på 6,3 millioner kroner til molo/flytebrygge i Smørfjord.
 • Helse Nord RHF får økt basisbevilgningen med 91 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Goahteloubbal og utviding av Øvre Anarjohka nasjonalpark høsten 2010 eller våren 2011.
 • I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir videreført. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Det er satt av 1,5 millioner kroner til prosjektet ”Laks i nordområdene”, herunder Tana-vassdraget.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 137,8 millioner kroner (134,3 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 19,1 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (11 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen foreslår å sette av 5 millioner kroner til den ekstraordinære satsingen på entreprenørskap og nyskaping blant unge i Nord-Norge. Pengene fordeles mellom Innovasjon Norge og Ungt entreprenørskap. Temaene reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte områder.
 • Regjeringen foreslår å sette av 14,3 millioner kroner til kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO).
 • Regjeringen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kompetanseprogram for maritim virksomhet i arktiske havområder.
 • 17,1 millioner kroner av Regjeringens reiselivssatsting er øremerket utvikling av reiselivsvirksomhet i nord.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 25 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Finnmark vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Banak flystasjon.
 • For 2011 videreføres tilskuddet til Porsanger kommune med 1,5 millioner kroner. Tilskuddet forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet, og skal bidra til omstillingsprosjekter i tidligere forsvarskommuner, hvor Forsvaret har trappet ned, eller nedlagt sin virksomhet.
 • Porsangmoen vil fortsatt være en viktig base for Forsvaret, spesielt knyttet til aktiviteter for Heimevernet (HV) og alliert trening og øving. Alliert treningssenter (ATS) er etablert med hovedsete og infrastruktur på Porsangmoen, samt med infrastruktur også i Åsegarden utenfor Harstad og på Evenes.
 • Aktiviteten knyttet til grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) videreføres og videreutvikles som en moderne, effektiv organisasjon for grenseovervåking. Avdelingen vil utføre sine oppgaver i samsvar til de krav som stilles til Schengen-avtalens yttergrense og Norges forpliktelser i henhold til Grenseavtalen av 1949.
 • I Finnmark er det planlagt å bruke totalt 100 millioner kroner på planlagte og igangsatte prosjekter innen eiendom, bygg og anlegg, som blant annet omfatter kjøkken og messe, forlegning og boliger. Det er et pågående prosjekt på Høybuktmoen for å utbedre infrastrukturen i leiren, som videreføres i 2011. Fremdriften for de planlagte prosjektene knyttet til ny grensestasjon blir avklart på et senere tidspunkt.
 • Militær tilstedeværelse i nordområdene er et sentralt sikkerhetspolitisk virkemiddel som skal bidra til å opprettholde stabilitet og forebygge ulike krisesituasjoner, og er en del av regjeringens nordområdesatsing. Suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking skal fortsatt være blant Forsvarets høyest prioriterte oppgaver. Evnen til myndighetsutøvelse til havs bedres ved innfasing av nye fartøyer og materiell. Den økte kapasitet og aktivitet i 2011 prioriteres derfor til nordområdene. Dette omfatter blant annet innfasing og klargjøring av nye Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer, nytt kystvaktfartøy, personelloppbyggingen i Hæren og økt øving i Heimevernet. Den historiske avtalen om delelinjen mellom Norges og Russlands havområder i nord, vil være et betydningsfullt bidrag til det overordnede målet om stabilitet og bærekraftig utvikling, og kan på sikt medføre økt aktivitet for Forsvaret i nordområdene.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Finnmark

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

I Finnmark har 7 av 19 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Karasjok kommune med 7,3 prosent, mens Nesseby kommune har lavest vekst med 1,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Finnmark i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 124 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Finnmark hadde 19 av 19 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Finnmark hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Finnmark hadde i gjennomsnitt 68 216 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Finnmark fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Finnmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,2 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Finnmark fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 6,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 10 887 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

2002 Vardø

1,2

65 091

138

126 779

3 470

2,8

3 203

2,6

2003 Vadsø

-0,6

78 224

116

292 290

19 122

7,0

18 352

6,7

2004 Hammerfest

-3,2

137 524

119

457 968

16 953

3,8

15 625

3,5

2011 Kautokeino

4,7

43 854

129

171 316

7 333

4,5

6 967

4,2

2012 Alta

-0,5

55 460

114

902 941

22 535

2,6

20 189

2,3

2014 Loppa

5,8

45 683

159

88 773

2 716

3,2

2 580

3,0

2015 Hasvik

12,2

36 203

163

71 563

1 619

2,3

1 502

2,1

2017 Kvalsund

2,0

55 634

152

77 455

3 819

5,2

3 690

5,0

2018 Måsøy

3,6

53 118

149

89 502

2 519

2,9

2 360

2,7

2019 Nordkapp

-0,9

92 211

120

178 545

7 585

4,4

7 182

4,2

2020 Porsanger

-1,0

50 873

118

201 187

4 897

2,5

4 395

2,2

2021 Karasjok

-2,4

39 778

131

161 235

10 932

7,3

10 584

7,0

2022 Lebesby

5,0

103 817

147

101 028

2 483

2,5

2 315

2,3

2023 Gamvik

-2,4

84 948

160

75 832

2 324

3,2

2 198

3,0

2024 Berlevåg

6,8

16 518

156

77 796

1 372

1,8

1 240

1,6

2025 Tana

0,5

65 529

131

175 211

8 197

4,9

7 832

4,7

2027 Nesseby

1,5

45 079

162

71 321

963

1,4

852

1,2

2028 Båtsfjord

-0,1

58 892

146

119 617

4 748

4,1

4 488

3,9

2030 Sør-Varanger

0,5

45 337

116

479 388

16 175

3,5

14 937

3,2

Fordeles gjennom året

     

3 600

       

Finnmark

0,2

68 216

124

3 923 347

139 762

3,7

130 491

3,4

Finnmark fylkeskommune

6,1

10 887

119

1 176 195

38 834

3,4

36 648

3,2

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen