Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hordaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2 millioner kroner til Raftostiftelsen i 2011. Det er første gang Raftostiftelsen omfattes av denne tilskuddsordningen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt utdanningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper.
 • Regjeringen foreslår en økning på 13,1 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Bergen. Videre foreslås det en økning på 4,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen, og en økning på 20 millioner kroner som følge av at klimaforskningssenteret opprettet i 2010 legges til universitetet. Det foreslås også en bevilgning på 164,5 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for odontologiutdanningen ved Universitetet i Bergen. Totalt foreslås en bevilgning på 2,655 milliarder kroner til universitetet.
 • Nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen er under oppføring og skal være ferdig i 2012. Odontologibygget har en kostnadsramme på 811 millioner kroner og i budsjettet er det avsatt 260 millioner kroner til prosjektet i 2011.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til etablering av 35 nye studieplasser ved Norges handelshøgskole. Videre foreslås det en økning på 0,7 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 336,7 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 12,4 millioner kroner til etablering av 175 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en bevilgning på 85 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høyskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 748,5 millioner kroner til høyskolen.
 • Høgskolen i Bergen skal samlokaliseres. Arbeidene knyttet til nybygging på Kronstad startet opp i 2010. Det foreslås en bevilgning på 325 millioner kroner for å videreføre arbeidene i 2011. Bygget skal være ferdig til å tas i bruk ved semesterstart 2014 og kostnadsrammen er på 2375,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner til etablering av 15 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Videre foreslås det en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 253,6 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Kunsthøgskolen i Bergen. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 96,8 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det en bevilgning på 19,8 millioner kroner til stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, og 2 millioner kroner til FoU-satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,6 millioner kroner til Bergen Arkitekt Skole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,2 millioner kroner til Betanien diakonale høgskole, av dette er det en økning på 147500 kroner til etablering av 5 nye studieplasser.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 23,7 millioner kroner til Haraldsplass diakonale høgskole, av dette er det en økning på 570 000 kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 89,5 millioner kroner til NLA Høgskolen, hvorav en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Baroniet Rosendal

1 166

36

1 202

Bergen Filharmoniske Orkester

103 338

3 203

106 541

BIT Teatergarasjen

4 350

435

4 785

Bergen Kunsthall

5 198

1 161

6 359

Bergen Senter for Elektronisk Kunst (BEK)

1 453

45

1 498

Bergens Sjøfartsmuseum

2 155

67

2 222

BIT 20 Ensemble

2 547

79

2 626

Brak - Bergen Rock Aktører

1 032

32

1 064

Bymuseet i Bergen

12 821

1 397

14 218

Carte Blanche AS

20 030

921

20 951

Den Nationale Scene A/S

96 623

2 995

99 618

Den nye Opera inkl. Ad Opera

14 513

450

14 963

Festspillene i Bergen

17 575

545

18 120

Fuzz (filmfond)

2500

 

2 500

Hardanger og Voss museum

8 266

256

8 522

Hordaland Teater

9 229

286

9 515

Kunstmuseene i Bergen

17 245

535

17 780

Museum Vest

5 812

180

5 992

Museumssenteret i Hordaland

9 675

300

9 975

Norsk publikumsutvikling

850

850

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

3 040

94

3 134

Ole Bull Akademiet

3 199

99

3 298

Norges Blindeforbund – Punktskrifttrykkeriet

4 768

148

4 916

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

4 887

151

5 038

Stiftelsen "3,14" - Hordaland Internasjonale fylkesgalleri

340

11

351

Sunnhordland Museum

2 579

80

2 659

USF – Verftet

2 250

2 250

Vestnorsk filmsenter

7229

 

7 229

Vestnorsk Jazzsenter

2 771

86

2 857

VilVite - Bergen Vitensenter – skolesekkmidler

966

30

996

Hordaland

365 307

16 722

382 029

 

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Bymuseet i Bergen foreslås økt med 1,4 millioner kroner til bygningsvern.
 • Tilskuddet til Bergen Kunsthall er foreslått økt med 1,2 millioner kroner, fra 5,2 millioner kroner i 2010 til 6,4 millioner kroner i 2011.
 • Tilskuddet til Carte Blanche foreslås økt med 0,9 millioner kroner, til BIT Teatergarasjen foreslås en økning i tilskuddet på 0,4 millioner kroner.
 • Det foreslås et tilskudd på 2,25 millioner kroner til USF Verftet som er i ferd med å gjennomføre et prosjekt som vil skape en kvalitativt bedre og mer fremtidsrettet konsertarena for rytmisk musikk. Tiltakets gjennomføring forutsetter lokal/regional medfinansiering.
 • Til Norsk publikumsutvikling foreslås et tilskudd på 0,85 millioner kroner.
 • 50 millioner kroner i statlige midler er foreslått til E39 over Stord. I tillegg er det regnet med at 20 millioner kroner vil bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Utbedring av den 1,1 kilometer lange strekningen fra Børtveit kraftstasjon til Steinanesestunnelen, medregnet utbedring av tunnelen, tar til i november i år. Strekningen skal etter planen åpnest for trafikk høsten 2011. I tillegg er det lagt opp til å starte utbedring av en 2,2 kilometer lang strekning ved Engevik sør sommeren 2011. Denne strekningen skal åpnest for trafikk høsten 2012.
 • 30 millioner kroner er satt av til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer vei ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal leggest i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel. I budsjettforslaget er det vist til at det nå blir planlagd en tunnel med to løp, mot tidlegere et løp. Bergen kommune og Statens vegvesen arbeider med sikte på at reguleringsplanen kan sluttføres i mars neste år. Ut fra dette blir det lagt opp til anleggstart i september 2011. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til endelig kostnadsoverslag og framdriftsplan for prosjektet så snart det foreligger nærmere avklaringer.
 • For 2011 er det satt av statlige midler til videre planlegging og prosjektering av E39 på strekningen Svegatjørn - Rådal, med sikte på anleggsstart i 2012.
 • 380 millioner kroner er satt av til Hardangerbroen, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Midlene i 2011 vil fullt ut bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige bevilgninger. Broen blir bygd som tofelts hengebro med gang- og sykkelvei. Broen får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer vei i dagen og nær en kilometer gang- og sykkelvei fram til broen. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnest for trafikk i 2013.
 • 180 millioner kroner er satt av til Vossapakka. Av dette beløpet vil 125 millioner kroner bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Følgende prosjekt inngår i Vossapakko:
  • Riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense i kommunene Granvin og Voss. Prosjektet omfatter om lag 5,2 kilometer ny vei.
  • Riksveg 13 Mønshaug – Palmafoss i Voss kommune, med bygging av 3,5 kilometer ny vei.
  • Omlegging av E16 forbi Voss sentrum, med bygging av 3,4 kilometer ny veg nord for sentrum, medregnet en om lag 2,4 kilometer lang tunnel.
  • I Vossapakka er det i tillegg lagt til grunn midlar til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune.
 • Arbeidet med å utbedre Meierisvingen på riksvei 13 i Odda skal fullførest i 2011.
 • For 2011 er det satt av midler til å videreføre arbeidet med omlegging av E16 ved Skulstadmo.

 • Arbeidet med planlegging av nytt signal- og sikringsanlegg på strekningen Bergen stasjon – Fløen og planlegging av Ulriken tunnel skal vidareførest i 2011. Delprosjektet Ulriken tunnel omfatter bygging av ny tunnel mellom Arna stasjon og Fløen, i tillegg til ombygging av Arna stasjon. Etter at detaljplanleggingen er gjennomført, skal hele prosjektet ha ekstern kvalitetssikring før en vurderer igangsetting av utbyggingen. Oppstart kan tidligst vurderest i forbindelse med 2013-budsjettet.
 • Prosjektet med å bygge nytt fjernstyringsanlegg (CTC) på Bergensbanen skal etter planen vere ferdig i 2011. Arbeidet tok til i 2009.
 • Arbeidet med oppgradering av Voss stasjon blir videreført i 2011, og første byggetrinn skal etter planen sluttføres i 2012. Ombyggingen er kostnadsregnet til 106 millioner kroner.
 • 12 millioner kroner er foreslått for å videreføre det statlige driftstilskuddet for å opprettholde driften ved Stord lufthamn, Sørstokken, som har en viktig regional transportfunksjon.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på nær 30 prosent fra 2010. Samferdselsdepartementet ønsker som i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler til ettårige avtaler. For 2011 er 240 millionar kroner bundet opp i avtalar som alt er inngåtte. Det pågår nå forhandlinger med Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om en mulig fireårig avtale med staten.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,6 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehager i Bergen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 81,6 millioner kroner (79,1 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 10,8 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Regjeringen vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen, inkludert ekstern kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store anskaffelser. I påvente av utredningen foreslås det at den etablerte slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet videreføres. Det foreslås videre at slepebåtberedskapen på Vestlandet styrkes gjennom en tilstedeværelseskontrakt som gir bedre tilgjengelighet av sleperessurser i regionen.
 • Regjeringen foreslår at det settes av 50 millioner kroner til videre utredninger av håndteringen av U-864. Kystverket har fått i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning, som skal være ferdig vinteren 2010/2011. Utredningen skal deretter gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen vil komme tilbake til den videre framdriftsplanen senest i revidert budsjett 2011.
 • Arbeidet med utbedring av Vatlestraumen startes opp – det er satt av 47,7 millioner kroner til dette i 2011. Totale kostnader er beregnet til 94 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus kommer innenfor låneordningen til regionale helseforetak med 108 millioner kroner.
 • Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen med 139 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 4 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk. 
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner. Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.
 • Regjeringen forelår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Arbeidet med fangst, transport og sikker lagring av CO2 fortsetter neste år. Regjeringen foreslår at 1 530 millioner kroner bevilges for å videreføre planleggings- og forberedelsesarbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2 på Mongstad.
 • Regjeringen foreslår at 880 millioner kroner bevilges for å dekke statens andel av investeringer i et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad i 2011. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til storskala CO2-fangst og gi slik teknologi bred internasjonal anvendelse.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Hordaland vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsposten til nasjonalt prioriterte teknisk industrielle kulturminner med 3 millioner kroner til i alt 42,2millioner kroner. Årsaken til dette er blant annet at Rjukanbanen er kommet med på listen priorterte tekniske og industrielle kulturminner og oppstart av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.
 • Regjeringen foreslår å utvide kap. 581, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling til også å omfatte levekårsutsatte områder i Bergen, i tillegg til videreføring av innsatsen i Groruddalen. Det er viktig å forebygge utvikling av problemområder som bærer preg av negative levekår og manglende vedlikehold av boliger og uteområder. Hovedsakelig er det et kommunalt ansvar å utvikle gode lokalsamfunn, steder og bomiljøer, men staten kan støtte dette arbeidet ved å bidra med finansiering og kompetanse. Regjeringen foreslår at 3 millioner kroner av den samlede bevilgning på 46 millioner kroner går til Bergen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å utvide ordningen straffegjennomføring med elektronisk kontroll, blant annet i Hordaland.
 • Regjeringens mål er at unge lovbrytere skal ut av fengsel. Det skal etableres to ungdomsenheter underlagt kriminalomsorgen særlig tilpasset unge lovbrytere under 18 år. En av ungdomsenhetene etableres i Bergen.
 • Regjeringen foreslår å gjøre driften ved Bjørgvin fengsel i Bergen permanent. Fengslet ble opprettet i 2006 som et ledd i arbeidet med å avvikle soningskøen. Bjørgvin fengsel har 90 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå.
 • Regjeringen foreslår å øke klasseopptaket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i 2011, og foreslår å ta opp en desentralisert klasse ved Bergen fengsel.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 36,2 millioner kroner til husleie, drift og engangsinvesteringer ved nye Gulating lagmannsrett.
 • Nybygg for Gulating Lagmannsrett i Bergen hadde byggestart i juni 2009 og planlagt ferdigstillelse er 2. halvår 2011. Kostnadsrammen er på 428,7 millioner kroner og i 2011 er det avsatt 96 millioner kroner til prosjektet.
 • Innfasing av Fridtjof Nansen og Skjold-klasse fartøyer vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar. Dette vil medføre fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern orlogsstasjon ved Bergen. Sjøforsvaret vil i begynnelsen av 2011 ha mottatt samtlige Fridtjof Nansen-klasse fartøyer og har i 2010 startet mottak av Skjold-klasse fartøyer. Alle seks fartøyer planlegges mottatt i løpet av 2011. For 2011 foreslås Marinens budsjett styrket gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring. Den samlede styrkingen vil muliggjøre en økning av Sjøforsvarets samlede aktivitet sammenlignet med 2010-nivå.
 • Regjeringen har besluttet at Haakonsvern er beste alternativ for lokalisering av helikopterdetasjement for NH 90 i Sør-Norge. Foruten å være det beste styrkeproduksjonsmessige alternativet, vil Haakonsvern i særlig grad redusere behovet for dublering av teknisk utrustning og delelager. Detasjementet på Haakonsvern vil operere seks stk. NH-90 med total bemanning på ca. 60 personer. Helikopterdetasjementet på Haakonsvern planlegges operativt i løpet av 2014.
 • Regjeringen foreslår at tidligere stortingsvedtak om å flytte Sjøforsvarets rekruttutdanning til Bergen blir omgjort. Sjøforsvarets rekruttutdanning videreføres dermed på Madla ved Stavanger.
 • Kystvaktens skvadronsledelse ved Haakonsvern vil avvikles i forbindelse med beslutning om å flytte kystvaktledelsen med tilhørende stabselementer fra Oslo til Sortland.
 • Sjøheimevernet (SHV) med SHV-kommandoen og SHV-gruppe Sør vil videreføres ved Haakonsvern.
 • Marinejegerkommandoen organiseres med ledelse og innsatsstyrker lokalisert til Haakonsvern. Avdelingen for styrkeproduksjon med tilhørende stabs- og støttelement videreføres i Ramsund.
 • Forsvarets musikkorps Vestlandet videreføres i Bergen.
 • På Haakonsvern er det i 2011 satt av ca. 150 millioner kroner til ulike byggeprosjekter, blant annet kaier, militært treningsanlegg, infrastruktur og fjernvarme. I Vågedalen er det igangsatt et prosjekt for å utbedre ubåtverkstedet, og dette prosjektet vil bli videreført i 2011. Det er også igangsatt et ENØK-tiltak i ubåtverkstedet.
 • Som et ledd i utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk utbedres murer på Bergenhus festning.
 • Bergenhus heimevernsdistrikt 09 videreføres.
 • Bømoen skytefelt er bestemt lagt ned. Feltets øvre del ble ryddet i 2010. Det planlegges med resterende opprydning av feltets nedre del i 2011.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler. 

 

Kommunene i Hordaland

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Hordaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

I Hordaland har 14 av 33 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Radøy kommune med 7,7 prosent, mens Masfjorden kommune har lavest vekst med 1,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov


Sett under ett hadde kommunene i Hordaland i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 99 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Hordaland hadde 18 av 33 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer


Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Hordaland hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hordaland hadde i gjennomsnitt 31 000 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

Hordaland fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Hordaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer


Hordaland fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 0,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 349 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1201 Bergen

0,1

22 740

99

10 458 493

339 259

3,4

304305

3,0

1211 Etne

4,1

29 466

102

189 908

8 644

4,8

8142

4,5

1216 Sveio

-0,9

21 817

99

228 443

10 859

5,0

10226

4,7

1219 Bømlo

1,4

36 434

97

509 357

16 921

3,4

15 468

3,1

1221 Stord

0,3

65 016

97

714 960

25 837

3,7

23 509

3,4

1222 Fitjar

2,4

37 984

106

142 985

5 858

4,3

5 469

4,0

1223 Tysnes

2,7

37 583

105

146 809

3 648

2,5

3 296

2,3

1224 Kvinnherad

6,7

60 673

100

605 588

22 464

3,9

20 811

3,6

1227 Jondal

2,9

48 641

117

64 481

1 822

2,9

1 695

2,7

1228 Odda

2,6

51 213

103

331 853

8 164

2,5

7 266

2,2

1231 Ullensvang

4,0

30 713

102

179 822

11 314

6,7

10 883

6,4

1232 Eidfjord

10,5

-18 646

130

57 859

2 356

4,2

2 229

4,0

1233 Ulvik

6,9

7 325

104

71 078

1 163

1,7

1 022

1,5

1234 Granvin

8,5

52 064

115

58 164

2 075

3,7

1 955

3,5

1235 Voss

5,1

27 186

96

611 453

18 086

3,0

16 334

2,7

1238 Kvam

1,6

62 736

100

390 423

10 321

2,7

9 259

2,4

1241 Fusa

0,2

41 349

101

190 393

7 576

4,1

7 074

3,9

1242 Samnanger

5,6

30 756

104

118 456

7 927

7,2

7 627

6,9

1243 Os

3,2

36 530

97

663 070

25 023

3,9

22 871

3,6

1244 Austevoll

0,9

32 490

113

236 678

7 038

3,1

6 305

2,7

1245 Sund

2,4

24 294

95

251 249

16 559

7,1

15 782

6,7

1246 Fjell

3,0

35 623

95

881 629

30 328

3,6

27 501

3,2

1247 Askøy

2,0

41 272

96

1 040 588

53 717

5,4

50 555

5,1

1251 Vaksdal

6,2

37 796

97

200 867

5 444

2,8

4 928

2,5

1252 Modalen

6,7

64 017

149

31 752

935

3,0

892

2,9

1253 Osterøy

1,5

28 895

95

322 506

10 286

3,3

9 351

3,0

1256 Meland

5,0

40 519

96

284 007

14 857

5,5

14 020

5,2

1259 Øygarden

7,2

58 333

94

186 489

8 766

4,9

8 227

4,6

1260 Radøy

1,6

35 771

96

214 684

15 309

7,7

14 699

7,3

1263 Lindås

6,8

33 587

97

612 221

22 332

3,8

20 426

3,5

1264 Austrheim

7,6

44 014

113

134 476

5 225

4,0

4 833

3,7

1265 Fedje

5,0

33 182

129

44 389

1 832

4,3

1 756

4,1

1266 Masfjorden

11,0

36 858

113

93 578

1 200

1,3

993

1,1

Fordeles gjennom året

17500

Hordaland

1,8

31 000

99

20 286 208

728 912

3,7

665 470

3,4

Hordaland fylkeskommune

0,3

6 349

98

4 836 405

159 019

3,4

144 452

3,1

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen