Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 15,2 millioner kroner til Falstadsenteret. Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter innenfor fangehistorie fra andre verdenskrig, samt humanitær folkerett og menneskerettighetene.
 • Regjeringen foreslår en økning på 3,1 millioner kroner til etablering av 25 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 373 millioner kroner til høyskolen.
 • Nord-Trøndelag Teater får i budsjettforslaget en økning i tilskuddet med 2,4 millioner kroner, fra 7,6 millioner kroner i 2010 til 10 millioner kroner i 2011.

 

 

 

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Falstadsenteret

500

 

500

Museet Midt IKS (Namdal fylkesmuseum)

7 981

247

8 228

Nord-Trøndelag Teater

7 577

2 435

10 012

Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

2 064

64

2 128

Rock City Namsos

3 612

112

3 724

Steinvikholm musikkteater

2 959

92

3 051

Stiklestadmuseene

19 370

600

19 970

Nord-Trøndelag

44 063

3 550

47 613

 

 • 150 millioner kroner er avsatt til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 125 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Veien bygges som firefeltsvei. Omlegging av lokalveisystemet inngår i prosjektet. Første del av prosjektet, Havnekrysset, stod ferdig i august 2009. Resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013.
 • Innenfor den samlede investeringsrammen for strekningen ”E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger” er det satt av midler til å videreføre prosjektene E6 Værnes – Kvithamar og E6 Harran – Nes Bru. I tillegg er det satt av midler til å dekke merforbruk på prosjektet E6 Vist – Jevika – Sell som stod ferdig i oktober 2009.
 • For 2011 er det satt av midler til å videreføre arbeidet med å bygge midtrekkverk på E6 ved Svemarka.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 137 millioner kroner til Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Tunnelen fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til eksisterende trasé og vil redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik - Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med dagens rasutsatte trasé. Prosjektet ble startet i 2009. Tunnelen planlegges satt i drift i august 2011, med endelig ferdigstilling i 2012.
 • Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det blant annet satt av midler til å videreføre planleggingen av utbyggingstiltak på Trønderbanen, medregnet ny bro over Stjørdalselva med sikte på anleggsstart i 2012.
 • I 2011 vil det bli foretatt oppgradering av tømmerterminalen ved Formofoss stasjon på Nordlandsbanen, i Grong kommune.
 • Helse Midt-Norge RHF får økt basisbevilgningen med 105 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger å videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 114,3 millioner kroner (107,9 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 20 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Steinkjer tinghus skal utvides for å slå sammen Inderøy tingsrett og Stjør- og Verdal tingsrett til en domstol. Byggestart var september 2009 og prosjektet er planlagt ferdigstilt 1. halvår 2011. I 2011 er det avsatt 18 millioner kroner til prosjektet og kostnadsrammen er på 101,4 millioner kroner.
 • Det er i budsjettforslaget avsatt midler til å starte opp byggingen av sør-samisk museum og kultursenter, Saemien Sitje, i Snåsa kommune. Prosjektet er nå i forprosjektfasen og endelig kostnad er ikke avklart.
 • I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir ført videre. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Heimevernsdistrikt 12 ved Værnes videreføres.
 • Steinkjersannan skytefelt er bestemt lagt ned og skal tilbakeføres til sivile formål. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering startet opp i 2010. Arbeidet fortsetter i 2011.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Nord-Trøndelag

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,3 prosent.

I Nord-Trøndelag har 5 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Overhalla kommune med 5,3 prosent, mens Flatanger kommune har lavest vekst med 1,3 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 15 av 24 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 46 983 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 6,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Landsgjennomsnittet for netto lånegjeld var 5 064 kroner per innbygger. Her har Nord-Trøndelag fylkeskommune rapportert inn i KOSTRA at de har netto formue (utlån og ubrukte lånemidler overstiger kommunens samlede låneopptak) på 8 341 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1702 Steinkjer

2,9

32 179

95

880 446

29 198

3,4

26 552

3,1

1703 Namsos

2,5

54 757

98

558 913

20 647

3,8

19 038

3,5

1711 Meråker

-1,2

71 778

101

123 973

3 299

2,7

2 990

2,5

1714 Stjørdal

7,7

45 792

94

890 647

36 369

4,3

33 676

3,9

1717 Frosta

2,5

41 572

102

125 820

3 722

3,0

3 411

2,8

1718 Leksvik

0,6

42 737

101

180 950

5 726

3,3

5 284

3,0

1719 Levanger

0,7

48 641

94

769 461

30 257

4,1

27 921

3,8

1721 Verdal

-0,9

44 236

94

613 867

19 625

3,3

17 843

3,0

1723 Mosvik

-1,6

50 065

112

53 388

1 864

3,6

1 763

3,4

1724 Verran

2,1

42 157

102

137 888

4 190

3,1

3 826

2,9

1725 Namdalseid

5,8

56 576

107

96 647

2 970

3,2

2 758

2,9

1729 Inderøy

2,6

42 753

95

259 674

9 574

3,8

8 836

3,5

1736 Snåsa

4,8

53 529

107

119 313

3 821

3,3

3 551

3,1

1738 Lierne

3,3

46 986

113

89 383

2 215

2,5

2 036

2,3

1739 Røyrvik

-0,8

79 212

146

38 996

1 531

4,1

1 470

3,9

1740 Namsskogan

2,1

55 901

125

63 764

1 379

2,2

1 271

2,0

1742 Grong

3,5

81 482

108

129 741

2 835

2,2

2 538

2,0

1743 Høylandet

2,8

43 039

111

81 742

1 649

2,1

1 490

1,9

1744 Overhalla

1,9

42 420

98

166 948

8 338

5,3

7 889

5,0

1748 Fosnes

2,6

44 121

131

46 370

992

2,2

909

2,0

1749 Flatanger

3,8

61 766

120

68 582

881

1,3

743

1,1

1750 Vikna

1,4

72 459

99

196 046

6 385

3,4

5 866

3,1

1751 Nærøy

0,7

50 181

98

241 000

9 583

4,1

8 958

3,9

1755 Leka

3,1

46 541

139

41 361

1 135

2,8

1 061

2,6

Fordeles gjennom året

     

15 500

       

Nord-Trøndelag

2,5

46 983

98

5 990 420

208 183

3,6

191 680

3,3

Nord-Trøndelag fylkeskommune

6,2

-8 341

96

1 738 062

60 492

3,6

56 577

3,4

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen