Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 1,7 millioner kroner til Narviksenteret. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan drive dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår en økning på 5,3 millioner kroner til etablering av 65 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Bodø. Videre foreslås det en økning på 0,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 456,8 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 163,8 millioner kroner til Høgskolen i Narvik, herunder en økning på 0,2 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 110,4 millioner kroner til Høgskolen i Nesna, herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 7 millioner kroner til NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) på Andøya.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Figurteatret i Nordland

5 399

167

5 566

Helgeland museum

13 293

1 112

14 405

Museum Nord/2009: Lofotr Viking Museum

12 161

377

12 538

Nordland Akademi for Kunst og Kultur

1 191

37

1 228

Nordland Teater – husleietilskudd

1 964

61

2 025

Nordland Teater AS

22 407

695

23 102

Nordlandsmuseet (Salten Museum)

11 653

1 061

12 714

Nordnorsk Kunstnersenter

5 198

161

5 359

Norsk Luftfartsmuseum

10 915

338

11 253

Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø

297

9

306

Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN

1 881

58

1 939

Stamsund Internasjonale Teaterfestival

516

16

532

Nordland

86 875

4 092

90 967

Hamsunsenteret (investeringstilskudd)

15 000

   

Kulturkvartalet i Bodø (investeringstilskudd)

10 000

 

25 000

 

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Helgeland museum foreslås økt med 1,1 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Nordlandsmuseet er i 2011 foreslått med en økning på i underkant av 1,1 millioner kroner.
 • Det foreslås et investeringstilskudd på 25 millioner kroner til Kulturkvartalet i Bodø.
 • I forbindelse med nordområdesatsingen, inkludert norsk-russisk kultursamarbeid, foreslår Regjeringen å bevilge i underkant av 9, 3 millioner til kulturprosjekter med nedslagsfelt i nordområdene (de tre nordligste fylkene).
 • Innenfor en samlet statlig investeringsramme på 376 millioner kroner for hele strekningen E6 Trondheim – Fauske, med tilknytningsveier, er det blant annet satt av midler til restarbeider på prosjektet E6 Majavatn i Grane kommune, et prosjekt som åpnes for trafikk i oktober i år. I tillegg er det foreslått midler til å starte utbedring av E6 på delstrekningen Brenna – Kappskarmo som inngår i planene for videre utbygging av E6 på Helgeland. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. I tillegg utredes alternative kontraktsformer for å se utbygging, vedlikehold og drift av en lengre strekning i sammenheng. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette som egen sak når det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E6 Trondheim – Fauske med tilnytningsveier prioriteres ellers trafikksikringstiltak. I tillegg er det forutsatt midler til blant annet bygging av gang- og sykkelveier på E6. Arbeidene med utbedringer og trafikksikkerhetstiltak på riksvei 80 ved Hestsundet bru skal også videreføres i 2011, som en del av prosjektet riksvei 89 Løding – Vikan.
 • 70 millioner kroner er avsatt for å videreføre prosjektet riksvei 80 Røvika – Strømsnes. Prosjektet inngår i Vegpakke Salten fase 1 og omfatter omlegging av riksvei 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune. Utbyggingen vil føre til at riksvei 80 mellom Fauske og Bodø blir innkortet med 6,2 kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2008, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2011.
 • Til riksvei 80 Løding - Vikan er det avsatt 40 millioner kroner. Prosjektet inngår i den planlagte Vegpakke Salten fase 2. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny vei, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Utbyggingen vil føre til at riksvei 80 mellom Fauske og Bodø innkortes med om lag to kilometer, og vil fjerne et rasutsatt punkt ved Hopshamran. Prosjektet finansieres delvis av en bevilgning på 40 millioner kroner over budsjettposten Rassikring. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av riksvei 80 Løding – Vikan. Statlige rassikringsmidler er avsatt med sikte på mulig anleggsstart i 2011. Tildeling av statlige midler og anleggsstart forusetter tilslutning til foreslått bompengeopplegg. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om finansiering og utbygging av Løding – Vikan så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • I budsjettforslaget vises det til at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en proposisjon for utbygging og finansiering av prosjektet E6 Bru over Rombakken – Hålogalandsbrua. Gjennom stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er det tidligere gjort greie for at nedlegging av Narvik lufthavn Framnes er en forutsetning for gjennomføring av broprosjektet. Staten vil ved en slik nedlegging spare utgifter til kjøp av flyrutetjenester. Regjeringen har avklart at denne innsparingen, regnet over en periode på 30 år, skal bidra til finansieringen av Hålogalandsbrua i byggeperioden. Avinor AS vil om få år stå overfor betydelige sikkerhetsmessige oppgraderinger dersom Narvik lufthavn skal drives videre. Den innsparingen som dermed oppnås ved nedlegging, skal også bidra til den samlede finansieringen. De avklaringene som nå er gjort, gir det nødvendige grunnlaget for å arbeide videre med finansieringen av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med saken så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • Til rassikring av den 4,4 kilometer lange E10-strekningen fra Solbjørnneset i Flakstad kommune til Hamnøy i Moskenes kommune er det foreslått å bevilge 55 millioner kroner over budsjettposten Rassikring. Dette prosjektet i Vest-Lofoten er en videreføring av tidligere gjennomført rassikring og bygging av rassikringstunnel i Fjøsdalen. I tillegg til rassikring vil prosjektet også føre til bedre veistandard og forbedring av trafikksikkerheten. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og rasvoller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring gjenstår. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med styringsramme og kostnadsramme for prosjektet så snart det foreligger nærmere avklaringer. Det legges opp til anleggsstart våren/sommeren 2011, og prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2014.
 • Innenfor den statlige investeringsrammen for E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytningsveier er det prioritert utbedring av Moskenes ferjekai på riksvei 80. Utbedringen omfatter også innseilingen til ferjekaia. Det er også prioritert midler til utbedring av oppstillingsplassen ved Lødingen ferjekai på riksvei 85.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner over Jernbaneverkets budsjett for å hindre dyrepåkjørsler av tog. En vesentlig del av midlene vil brukt på Nordlandsbanen.
 • Arbeidet med ombygging av Bodø godsterminal vil bli videreført i 2011 med sikte på at det skal være ferdig i 2012.
 • Nytt fjernstyringsanlegg på Nordlandsbanen blir ferdig utbygget på delstrekningen Grong – Eiterstraumen i 2010. Delstrekningen Eiterstraumen – Bodø er forsinket på grunn av at nytt signalanlegg av typen Merkur ikke er godkjent til bruk. I 2011 er det avsatt 20 millioner kroner til videreføring av prosjektet, forutsatt at det foreligger nødvendig godkjenning av det nye signalanlegget.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 271,9 millioner kroner (261,6 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 29,5 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (5 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Helse Nord RHF får økt basisbevilgningen med 91 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Ett omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år er under etablering i Søvik. Dette gjennomføres ved ombygging av Helgeland omsorgssenter i Alstahaug kommune. Forventet ferdigstillelse andre halvår 2011. Til ferdigstillelse av EMA Søvik, foreslås det en bevilgning på 13,4 millioner kroner.
 • I løpet av høsten 2010 eller våren 2011 er det planlagt vern av Sundfjordfjella som inngår i nasjonalparkplanen.
 • I vernearbeidet legger man stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget) blir ført videre. Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Det er satt av 20 millioner kroner til førstegangs rotenonbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsnavassdraget i 2011, under forutsetning av at smittesituasjonen tilsier at behandling vil være forsvarlig.
 • Regjeringen foreslår å sette av 5 millioner kroner til den ekstraordinære satsingen på entreprenørskap og nyskaping blant unge i Nord-Norge. Pengene fordeles mellom Innovasjon Norge og Ungt entreprenørskap. Temaene reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte områder.
 • Regjeringen foreslår å sette av 14,3 millioner kroner til kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO).
 • Regjeringen foreslår å sette av 1,5 millioner kroner til kompetanseprogram for maritim virksomhet i arktiske havområder.
 • 17,1 millioner kroner av Regjeringens reiselivssatsting er øremerket utvikling av reiselivsvirksomhet i nord.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 25 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til oppfølging av Kystverkets vrakrapport fra 2006. I denne rapporten har Kystverket vurdert faren for oljeforurensning fra vrak som ligger langs kysten. Basert på en totalvurdering av vrakenes plassering, påvist og estimert oljemengde og potensiell fare for oljeforurensning av betydning for miljø og friluftsliv, har Kystverket prioritert fem vrak for tiltak. Som en oppfølging av denne rapporten ble vraket av ”Nordvard” ved Moss tømt i 2007/2008 og vraket av ”Welheim” utenfor Florø ble tømt i 2008. De tre gjenværende vrakene er ”Boardale” i Bø i Vesterålen, ”Erich Giese” og ”Neuenfels” i Narvik.
 • Kystverket leverte i januar 2010 en rapport om andre miljøgifter i skipsvrak enn olje. Rapporten konkluderer med at oljeforurensning fra vrak utgjør en større miljørisiko enn forurensning fra andre stoffer. I 2011 vil derfor tømming av vrak for olje bli prioritert.
 • Reparasjonen av moloen i Andenes i Andøy kommune skal sluttføres i 2011. Arbeidene ble startet i 2009. Totalkostnader er beregnet til 45 millioner kroner, og det planlegges å bruke 15,9 millioner kroner i 2011.
 • Arbeidet med utbedring av Stamsund havn ble startet i 2009. I samarbeid med kommunen og SFT skal det også fjernes forurenset masse i hele havna. Arbeidene skal sluttføres i 2011, og det er satt av 23,7 millioner kroner til sluttføringen.
 • Regjeringen foreslår at Herøy kommune får tilskudd til ytterligere tiltak i Hestøy/Hestholmen på 3,82 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at Bø kommune får tilskudd på 5,312 millioner kroner til utdyping i Steinesjøen havn.
 • Regjeringen foreslår at Brønnøy kommune tilskudd på 1.167 millioner kroner til molo ved Hansholmen.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Nordland vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Regjeringen foreslår et samlet budsjett for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på om lag 750 millioner kroner i 2011. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning.
 • Regjeringen vil styrke politiet og har derfor økt opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 ble opptaket økt til 720 studenter. Det høye opptaket på 720 videreføres også i 2011. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
 • Regjeringen har besluttet at sjefen for Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner flyttes fra Oslo og samlokaliseres med én samlet operativ kystvaktledelse til Sortland, herunder nedleggelse av Kystvaktens skavdronselement på Haakonsvern i Bergen. Kystvaktens aktiviteter videreføres under en samlet operativ kystvaktledelse ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland (SKYS) når flytting fra Oslo og Bergen er gjennomført.
 • Marinejegerkommandoens avdeling for styrkeproduksjon med tilhørende stabs- og støtteelement videreføres ved Ramsund orlogsstasjon. I desember 2009 igangsatte Forsvarsdepartementet et byggeprosjekt for en flerbrukshall på Ramsund. Dette arbeidet videreføres i 2011. I Ramsund har forurensning på land lekket ut i sjøen. Kildene er dels fjernet og dels sikret mot videre utlekking, og det forbereders oppstart for opprydding av sjøbunnen. Det planlegges avsatt 13 millioner kroner til formålet i 2011.
 • Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege ved Bodø hovedflystasjon.
 • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ble etablert 1. august 2009, og den organisatoriske oppbyggingen av FOH på Reitan ble ferdigstilt i 2010. Byggeprosjektet for kommandoplass for Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan (FOH) ble vedtatt ved Stortingets behandling av investeringsproposisjonen våren 2009 innenfor en kostnadsramme på 209 millioner kroner. Dette byggeprosjektet videreføres i 2011, og planlegges ferdigstilt ved årsskiftet 2011/2012. Til eiendom, bygg og anlegg i Bodø-området er det i 2011 satt av ca. 140 millioner kroner til planlagte og pågående byggeprosjekter.
 • Aktiviteten ved Andøya flystasjon videreføres i 2011. Til eiendom, bygg og anlegg ved Andøya er det i 2011 satt av om lag 50 millioner kroner i tilknytning til ulike planlagte og pågående prosjekter. Det godkjente prosjektet for mannskapsforlegning og messe videreføres i 2011.
 • Heimevernsdistriktene Sør- og Nord Hålogaland ved henholdsvis Drevjamoen og Bjerkvik viderføres.
 • Øvelser og annen relevant militær tilstedeværelse i Nord-Norge, sammen med utenlandsk militær trening, skal være med på å understøtte nasjonal satsing i nordområdene. Vinterøvelsen Cold Challenge 2011, som gjennomføres i Nord-Norge med deltagelse av nasjonale, allierte og partnerlands avdelinger, er av særlig betydning.
 • Som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal Nordland Røde Kors krigsminnemuseum i Narvik formidle kunnskap om krigen 1940–45, med særlig vekt på Nord-Norge. Forsvarsdepartementet viderefører støtten på 0,3 millioner kroner også i 2011.
 • Militær tilstedeværelse i nordområdene er et sentralt sikkerhetspolitisk virkemiddel som skal bidra til å opprettholde stabilitet og forebygge ulike krisesituasjoner, og er en del av Regjeringens nordområdesatsing. Suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking skal fortsatt være blant Forsvarets høyest prioriterte oppgaver. Evnen til myndighetsutøvelse til havs bedres ved innfasing av nye fartøyer og materiell. Den økte kapasitet og aktivitet i 2011 prioriteres derfor til nordområdene. Dette omfatter blant annet innfasing og klargjøring av nye Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer, nytt kystvaktfartøy, personelloppbyggingen i Hæren og økt øving i Heimevernet. Den historiske avtalen om delelinjen mellom Norges og Russlands havområder i nord, vil være et betydningsfullt bidrag til det overordnede målet om stabilitet og bærekraftig utvikling, og kan på sikt medføre økt aktivitet for Forsvaret i nordområdene.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Nordland

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

I Nordland har 10 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Træna kommune med 7,5 prosent, mens Vevelstad kommune har lavest vekst med 0,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 34 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Nordland hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 44 909 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Nordland fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er likt med landsgjennomsnittet.

 

Finansielle indikatorer

Nordland fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 6,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 171 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1804 Bodø

1,0

46 810

101

1 934 191

79 760

4,3

73 767

4,0

1805 Narvik

4,9

51 340

101

772 807

26 703

3,6

24 382

3,3

1811 Bindal

5,3

43 242

111

93 759

2 864

3,2

2 664

2,9

1812 Sømna

1,1

37 930

105

108 916

6 078

5,9

5 824

5,6

1813 Brønnøy

2,9

57 484

99

350 839

7 707

2,2

6 745

2,0

1815 Vega

-3,1

116 551

116

73 157

1 827

2,6

1 666

2,3

1816 Vevelstad

3,4

36 537

142

38 837

318

0,8

254

0,7

1818 Herøy

3,3

63 878

114

89 321

1 452

1,7

1 248

1,4

1820 Alstahaug

1,5

56 318

100

307 492

11 040

3,7

10 135

3,4

1822 Leirfjord

8,0

57 691

107

110 856

5 541

5,3

5 274

5,0

1824 Vefsn

5,2

38 424

98

589 557

21 764

3,8

20 078

3,5

1825 Grane

37,4

40 424

112

84 649

2 478

3,0

2 292

2,8

1826 Hattfjelldal

38,1

48 743

130

85 047

3 217

3,9

3 036

3,7

1827 Dønna

8,1

53 474

111

89 739

3 786

4,4

3 607

4,2

1828 Nesna

4,5

64 415

116

97 727

1 480

1,5

1 257

1,3

1832 Hemnes

3,5

67 046

103

226 617

7 038

3,2

6 507

3,0

1833 Rana

4,5

34 409

98

1 070 788

33 086

3,2

29 896

2,9

1834 Lurøy

1,2

26 150

106

134 396

7 556

6,0

7 316

5,8

1835 Træna

26,4

86 309

174

40 478

2 810

7,5

2 748

7,3

1836 Rødøy

-2,3

23 235

119

90 528

2 285

2,6

2 125

2,4

1837 Meløy

4,2

40 051

101

324 599

9 727

3,1

8 891

2,8

1838 Gildeskål

9,3

96 490

108

116 742

1 812

1,6

1 562

1,4

1839 Beiarn

0,3

49 496

116

65 994

744

1,1

617

0,9

1840 Saltdal

-0,5

26 369

102

216 974

7 296

3,5

6 706

3,2

1841 Fauske

6,5

36 422

99

406 587

16 049

4,1

14 845

3,8

1845 Sørfold

5,7

64 955

111

114 048

2 797

2,5

2 566

2,3

1848 Steigen

5,6

58 498

108

140 642

3 990

2,9

3 662

2,7

1849 Hamarøy

9,0

64 136

113

104 310

2 916

2,9

2 696

2,7

1850 Tysfjord

4,0

41 167

107

116 902

3 216

2,8

2 965

2,6

1851 Lødingen

0,0

42 310

106

115 090

3 462

3,1

3 186

2,8

1852 Tjeldsund

2,3

64 689

109

84 957

2 571

3,1

2 403

2,9

1853 Evenes

0,1

41 254

113

79 664

2 105

2,7

1 934

2,5

1854 Ballangen

1,8

41 052

104

134 443

3 650

2,8

3 324

2,5

1856 Røst

-6,3

104 391

126

41 876

865

2,1

788

1,9

1857 Værøy

1,3

53 413

126

49 459

779

1,6

684

1,4

1859 Flakstad

1,6

46 642

114

78 728

2 732

3,6

2 560

3,4

1860 Vestvågøy

-1,2

29 710

98

490 108

15 970

3,4

14 631

3,1

1865 Vågan

-0,4

37 400

98

389 320

17 552

4,7

16 419

4,4

1866 Hadsel

1,3

21 551

97

360 280

14 129

4,1

13 127

3,8

1867 Bø

-0,3

64 312

105

155 220

3 401

2,2

3 053

2,0

1868 Øksnes

1,2

44 519

98

210 566

11 882

6,0

11 325

5,7

1870 Sortland

-0,1

49 202

99

435 238

12 168

2,9

10 935

2,6

1871 Andøy

0,0

23 883

98

240 851

6 008

2,6

5 379

2,3

1874 Moskenes

-2,2

132 442

118

63 746

1 323

2,1

1 180

1,9

Fordeles gjennom året

     

53 396

       

Nordland

3,6

44 909

102

10 979 441

389 543

3,7

359 867

3,4

Nordland fylkeskommune

6,7

3 171

110

3 813 037

115 574

3,1

108 502

2,9

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen