Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oppland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 3,85 millioner kroner til etablering av 40 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Gjøvik. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 213,7 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 4,3 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Lillehammer. Videre foreslås det en økning på 0,6 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 270,3 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,2 millioner kroner til Nansen Fredssenter. Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å fremme arbeidet for fred og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Maihaugen foreslås økt med i underkant av 2,3 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en økning på nær 0,8 millioner kroner til Gudbrandsdalsmusea.
 • Til Strunkeveko i Valdres er det foreslått et tilskudd på kr 50 000 i 2011.

 

Alle beløp i 1000-kroner 

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Film 3 (filmfond)

2500

 

2 500

Gudbrandsdalsmusea

2 478

777

3 255

Knutepunktinstitusjoner (Per Gynt Stemnet)

3 512

109

3 621

Lillehammer Kunstmuseum

7 310

227

7 537

Maihaugen

40 493

2 255

42 748

Mjøsmuseet

6 804

211

7 015

Norsk Litteraturfestival

2 064

64

2 128

Norske Festivaler BA

516

16

532

Randsfjordmuseene

6 149

191

6 340

Skibladner

800

25

825

Strunkeveko

50

50

Valdres Sommersymfoni

826

26

852

Valdresmusea

7 650

237

7 887

Østnorsk filmsenter

2 000

 

2000

Oppland

83 102

4 188

87 290

Aulestad (investeringstilskudd)

9 500

   

 

 • 330 millioner kroner er avsatt til E6 Øyer – Tretten. Av dette beløpet forutsettes 150 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på en 13,5 kilometer lang strekning i Øyer kommune. I prosjektet inngår blant annet bygging av en om lag 4 kilometer lang tunnel ved Skarsmoen. Ved at E6 legges i tunnel blir det en innkorting på vel to kilometer i forhold til dagens vei. Samferdselsdepartementet har tidligere i år, i et framlegg for Stortinget, varslet kostnadsøkninger for prosjektet og lagt fram en revidert finansieringsplan. Samferdselsdepartementet vil gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av Statens vegvesens nye og reviderte kostnadsoverslag for de elementene som ikke inngår i hovedentreprisen. Departementet vil eventuelt komme tilbake til dette som egen sak. Anleggsarbeidene startet i april i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013.
 • I budsjettforslaget er det satt av midler til videre planlegging og prosjektering av E6 på strekningen Ringebu – Otta, med sikte på anleggsstart i 2013.
 • 120 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for E16 over Filefjell. Innenfor denne rammen videreføres arbeidene på delstrekningen Eidsbru – Varpe bru i Oppland, som er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2011. Det er dessuten lagt opp til anleggsstart på delstrekningen Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Sogn og Fjordane. Det er også satt av midler til planlegging av den videre utbyggingen av E16 over Filefjell.
 • Det blir arbeidet med et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet E 16 Fønhus – Bagn – Bjørgo. Godkjent reguleringsplan foreligger for delstrekningen Fønhus – Døvesæter, mens forslag til reguleringsplan for delstrekningen Dølvesæter – Bagn har ligget ute til offentlig ettersyn. For delstrekningen Bagn – Bjørgo pågår arbeid med kommunedelplan. På grunn av plansituasjonen vurderer Samferdselsdepartementet det som mest aktuelt med etappevis utbygging. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering, kan det være mulig med anleggsstart på delstrekningen Fønhus – Bagn i 2011 med bompenger. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av E16 på strekningen Fønhus – Bagn – Bjørgo så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • Innenfor en statlig ramme på 51,7 millioner kroner for hele E136-strekningen Dombås - Ålesund er det satt av midler til trafikksikringstiltak og bygging av gang- og sykkelveier. En del av disse midlene skal nyttes til bygging av gang- og sykkelvei mellom Bottheim og Bø.
 • Arbeidene med bygging av Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen i Dovre kommune fortsetter neste år. Prosjektet vil bidra til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim. Anleggsarbeidene startet sommeren 2010, og prosjektet er foreløpig planlagt ferdig i 2012.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Oppland vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Regjeringen har besluttet at sjefen for Forsvarets informasjonsinfrastruktur (sjef INI) med tilhørende stabsfunksjoner flyttes til Jørstadmoen ved Lillehammer og samlokaliseres med Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer (FK KKIS), som videreføres. Sjef INIs ansvarsområder, slik disse er omtalt i Prop. 1 S (2009–2010), videreføres som i dag.
 • Forsvarets arkivadministrasjon videreføres ved Jørstadmoen.
 • HVs skole- og kompetansesenter videreføres på Dombås med kursproduksjon tilpasset behovet i HVs struktur.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ca. 20 millioner kroner på planlagte byggeprosjekter på Jørstadmoen i 2011.
 • Arbeidet med tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål startet opp i 2006, og fase én vil pågå frem til 2012. Hele prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Tiltakene for tilbakeføring av anlegg og Forsvarets rydding av eksplosivrester i terrenget videreføres i 2011. For 2011 foreslås det avsatt 52 millioner kroner til formålet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 79,2 millioner kroner (75,6 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 11,5 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (5 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • I løpet av høsten 2010 eller våren 2011 er det planlagt utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark som inngår i nasjonalparkplanen.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å sette av 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Oppland

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent.

I Oppland har 10 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Ringebu kommune med 8,1 prosent, mens Vågå kommune har lavest vekst med 1,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Oppland i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Oppland hadde 11 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Oppland hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Oppland hadde i gjennomsnitt 33 522 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Oppland fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,2 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er på nivå med landsgjennomsnittet. Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,9 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er også på nivå med landsgjennomsnittet.

 

Finansielle indikatorer

Oppland fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 5,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 819 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

0501 Lillehammer

0,5

42 222

95

1 069 421

39 772

3,9

36 400

3,5

0502 Gjøvik

5,8

33 239

94

1 142 190

37 262

3,4

33 627

3,0

0511 Dovre

3,3

43 253

100

131 276

4 185

3,3

3 836

3,0

0512 Lesja

7,1

22 049

100

112 362

2 679

2,4

2 406

2,2

0513 Skjåk

13,3

14 822

100

106 515

3 175

3,1

2 891

2,8

0514 Lom

4,5

28 227

100

115 103

6 698

6,2

6 396

5,9

0515 Vågå

7,0

49 557

102

180 576

3 080

1,7

2 614

1,5

0516 Nord-Fron

4,7

21 999

98

253 131

8 055

3,3

7 349

3,0

0517 Sel

4,8

40 671

98

274 775

9 643

3,6

8 893

3,3

0519 Sør-Fron

7,9

19 462

99

147 523

6 302

4,5

5 904

4,2

0520 Ringebu

4,2

35 896

99

215 265

16 095

8,1

15 522

7,8

0521 Øyer

2,5

38 733

94

205 491

6 709

3,4

6 076

3,0

0522 Gausdal

0,5

52 132

97

272 184

8 648

3,3

7 875

3,0

0528 Østre Toten

-1,9

28 680

94

608 213

22 790

3,9

20 961

3,6

0529 Vestre Toten

-1,2

39 004

95

515 615

19 917

4,0

18 310

3,7

0532 Jevnaker

3,0

36 730

94

258 576

12 754

5,2

11 964

4,9

0533 Lunner

3,1

28 237

94

342 745

14 601

4,4

13 513

4,1

0534 Gran

1,7

21 660

94

562 351

19 621

3,6

17 934

3,3

0536 Søndre Land

-0,1

35 682

101

267 984

16 951

6,8

16 224

6,4

0538 Nordre Land

0,7

27 864

98

298 513

12 088

4,2

11 253

3,9

0540 Sør-Aurdal

3,9

42 062

100

166 974

6 999

4,4

6 599

4,1

0541 Etnedal

3,5

-8 364

109

80 954

2 288

2,9

2 114

2,7

0542 Nord-Aurdal

3,1

39 025

94

270 043

7 266

2,8

6 460

2,5

0543 Vestre Slidre

1,7

16 563

101

104 921

4 695

4,7

4 414

4,4

0544 Øystre Slidre

10,8

28 672

101

151 437

4 400

3,0

3 982

2,7

0545 Vang

9,1

662

107

88 644

3 311

3,9

3 115

3,6

Fordeles gjennom året

     

12 000

       

Oppland

2,9

33 522

96

7 954 782

302 135

3,9

278 780

3,6

Oppland fylkeskommune

5,1

2 819

99

1 968 152

61 536

3,2

55 992

2,9

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen