Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 5,4 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Østfold. Videre foreslås det en økning på 0,5 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 447,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Opera Østfold med nærmere 0,6 millioner kroner, fra 2 millioner kroner i 2010 til 2,56 millioner kroner i 2011.
 • Tilskuddet til den konsoliderte enheten Østfoldmuseene foreslås økt med 1,6 millioner kroner, fra 20,3 til 21,9 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 18 millioner kroner til Science Center Østfold, nytt vitensenter i Sarpsborg.

 

 

 

 

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Det Norske Blåseensemble anno 1734

19 486

604

20 090

NonStopfestivalen i Moss

100

3

103

Opera Østfold

2 000

562

2 562

Punkt Ø

9 287

288

9 575

Studium Actoris

904

28

932

Østfold Teater

6 301

195

6 496

Østfoldmuseene

20 302

1 629

21 931

Østfold

58 380

3 309

61 689

Science Center Østfold (investeringstilskudd)

6 000

 

18 000

 

 • Regjeringen foreslår 317 millioner kroner som statlig investeringsramme for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo. I tillegg er det regnet med 105 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3. Innenfor denne rammen prioriteres fullføring av prosjektet Krosby – Knapstad. I tillegg er det foreslått statlige midler til anleggstart på prosjektet Melleby – Momarken, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det er også satt av midler til videre planlegging av E18 på strekningen Knapstad – Retvedt i Østfold og Akershus, med sikte på anleggsstart i 2013. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveier.
 • Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til anleggsstart på prosjektet E18 Melleby – Momarken. Prosjektet omfatter bygging av om lag 8,3 kilometer vei med midtrekkverk. Ved Hærland skal det bygges en 150 meter lang trefelts tunnel. Det legges nå opp til å bygge fire felt sammenhengende på den om lag 6 kilometer lange strekningen fra Momarken til Hærland. Ved Hærland skal det bygges en 150 meter langt trefelts tunnel. Resten av strekningen bygges med to felt. Det er planlagt toplanskryss ved fylkesveg 123, nordøst for Ramstad, og ved riksveg 22 nord for Momarken.
 • Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av gjenstående deler av E18 i Østfold. Utbyggingen legges opp etappevis, og slik at strekningen Melleby – Momarken i Eidsberg kommune bygges ut først. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring gjenstår. Statlige midler er avsatt med sikte på mulig anleggsstart i 2011. Tildeling av statlige midler og anleggsstart forutsetter tilslutning til foreslått bompengeopplegg. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Melleby – Momarken så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.
 • Regjeringen foreslår 175 millioner kroner til E18-prosjektet Krosby – Knapstad. Prosjektet omfatter bygging av om lag åtte kilometer firefeltsveg i Askim, Spydeberg og Hobøl kommuner, med ny bru over Glomma og tunnel gjennom Romåsen. Omlegging av lokalveinettet vestover fra Askim er også en del av prosjektet, som åpnes for trafikk i oktober i år. Midlene til prosjektet i 2011 vil bli benyttet til gjenstående arbeider, blant annet legging av slitelag og til sluttoppgjør. I tillegg til den foreslåtte bevilgningen på 175 millioner kroner er det lagt til grunn 60 millioner kroner i statlige midler for tilbakebetaling til bompengeselskapet.
 • Hovedplan er godkjent for prosjektet Sandbukta – Moss – Kleberget. Neste fase er detaljplanlegging og revisjon av eksisterende reguleringsplan. Fra hovedplanen har prosjektet et kostnadsoverslag på vel 2,9 milliarder kroner. Det er ikke satt av planmidler til prosjektet i 2011 fordi Jernbaneverket mangler kapasitet til videre planlegging, særlig når det gjelder signalanlegg. Detaljplanlegging og prosjektering vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetanse på plass. Samferdselsdepartementet regner med at dette kan skje seinest i 2013.
 • Det er satt midler til videre arbeid på prosjektet Halden driftsbanegård. Prosjektet skal legge til rette for moderne og hensiktsmessig drift av regiontogene på Østfoldbanen og i tillegg effektivisere skiftingen som utføres på og i nærheten av Halden stasjon. Prosjektet ble startet i 2007, og ble beregnet å koste om lag 185 millioner kroner. Deler av anlegget vil bli tatt i bruk i desember 2010. Vanskelige grunnforhold, mangel på signalfaglige ressurser, utvidelse av signalanlegg og krav om større omfang og kapasitet i togvarmeanlegg har ført til økte kostnader og forsinkelser i framdriften av prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til ferdigstillelsen av prosjektet når det kan tildeles signalfaglige ressurser. Det vil samtidig bli lagt fram forslag til oppdatert styrings- og kostnadsramme for prosjektet.
 • Østfoldbanens Østre linje er valgt som prøvestrekning for nytt signalsystem av typen ERMTS, med sikte på at utbyggingen på prøvestrekningen skal være ferdig i 2014.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 21,1 millioner kroner (20,8 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 2,7 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen foreslår at nytt sykehus på Kalnes i Sarpsborg i Østfold kommer innenfor låneordningen til regionale helseforetak i 2011 med 235 millioner kroner.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner, tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Arbeidene med utdyping av Utgårdskilen fiskerihavn i Hvaler kommune påbegynnes. Total kostnadsramme for arbeidene er beregnet til 40 millioner kroner, i 2011 foreslår Regjeringen å bevilge 23,8 millioner kroner.
 • I 2010 startet arbeidet med utbedring av farleden fra Hvaler til Fredrikstad, en ca 18 km lang strekning som er smal og svingete, og hvor det er til dels sterkt forurensede masser. Kostnadsoverlaget for arbeidene er i størrelsesorden 249 – 285 millioner kroner, og for 2011 er det bevilget 83,5 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at Fredrikstad kommune får tilskudd til liggekai i Vikerkilen på 121 000 kroner.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen setter av midler til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Det foreslås en samlet ramme på 6millioner kroner til formålet, en videreføring av saldert budsjett 2010. Haldenkanalen er ett av kulturminnene som mottar støtte.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. NVE planlegger å videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Østfold vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Halden fengsel åpnet i 2010 og vil være i full drift i 2011. Halden fengsel bidrar til å bedre varetektssituasjonen i hele landet og er Norges mest moderne fengsel med et tverrfaglig rusbehandlings- og rehabiliteringstilbud. Det etableres også overgangsbolig ved fengslet.
 • Virksomheten ved Rygge flystasjon videreføres. Generalinspektøren i Luftforsvaret med stab er midlertidig lokalisert til Rygge flystasjon. Endelig lokalisering vil bli vurdert og sett i sammenheng med Luftforsvarets fremtidige basestruktur, som vil bli vurdert i lys av innføring av nye kampfly.
 • Redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Rygge.
 • Oslofjord heimevernsdistrikt 01 ved Rygge videreføres.
 • Et prosjekt for å utbedre velferdsbygget på Rygge etter brann ble igangsatt av Forsvarsdepartementet i 2010. Dette prosjektet videreføres i 2011.
 • Som et ledd i satsingen på vedlikehold av de nasjonale festningsverkene, foreslår Regjeringen å bevilge nærmere 20 millioner kroner til arbeidet med sikringstiltak på Fredriksten festning i 2011.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til prestetjenesten med 5 millioner kroner gjennom opprettelse av flere prestestillinger. Fordelingen av stillingene vil på vanlig måte skje i samråd med kirkelige organer. Ved fordelingen vil det imidlertid legges avgjørende vekt på at enkelte bispedømmer har en lavere prestedekning enn andre bispedømmer. Dette gjelder særlig Borg bispedømme og Stavanger bispedømme. Stavanger bispedømme omfatter hele Rogaland fylke og Borg bispedømme omfatter hele Østfold fylke og store deler av Akershus fylke.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter


Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Østfold

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Østfold har 6 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Moss kommune med 5,8 prosent, mens Rømskog kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Østfold hadde 2 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Østfold hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 40 387 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Østfold fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,8 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Østfold fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 4,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 592 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

0101 Halden

-0,6

43 005

94

1 156 750

38 243

3,4

34 623

3,1

0104 Moss

-1,5

40 365

96

1 187 178

65 402

5,8

61 607

5,5

0105 Sarpsborg

0,4

33 043

94

2 098 140

75 066

3,7

68 502

3,4

0106 Fredrikstad

-0,6

48 281

94

2 933 693

116 883

4,1

107 580

3,8

0111 Hvaler

6,6

54 792

97

171 947

3 780

2,2

3 236

1,9

0118 Aremark

-1,8

15 350

110

77 747

2 064

2,7

1 873

2,5

0119 Marker

0,1

37 186

94

148 976

3 891

2,7

3 454

2,4

0121 Rømskog

4,1

32 587

121

45 573

664

1,5

577

1,3

0122 Trøgstad

6,7

24 836

94

219 527

6 719

3,2

6 075

2,8

0123 Spydeberg

0,4

33 489

95

218 672

11 128

5,4

10 479

5,0

0124 Askim

2,3

34 844

96

588 802

43 650

8,0

41 778

7,6

0125 Eidsberg

-0,5

49 658

94

448 302

14 310

3,3

12 943

3,0

0127 Skiptvet

5,9

12 663

94

151 114

8 211

5,7

7 766

5,4

0128 Rakkestad

2,2

51 616

94

341 105

15 667

4,8

14 718

4,5

0135 Råde

1,0

30 561

94

275 084

9 863

3,7

8 987

3,4

0136 Rygge

2,2

39 039

95

573 940

18 502

3,3

16 654

3,0

0137 Våler

1,9

32 334

97

184 747

7 000

3,9

6 434

3,6

0138 Hobøl

-0,8

30 682

95

194 144

5 738

3,0

5 138

2,7

Fordeles gjennom året

 

 

10 000

       

Østfold

0,4

40 387

95

11 025 441

446 783

4,2

412 424

3,9

Østfold fylkeskommune

4,2

5 592

95

2 299 674

88 884

4,0

80 737

3,6

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen