Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Tilskuddet til Rogaland Videregående Sjøaspirantskole (Skoleskipet M/S Gann) foreslås økt med 2,5 millioner kroner til 26,3 millioner kroner. Skoleskipet er et viktig alternativt skoletilbud på videregående nivå, og kan vise til høye søkertall og svært lite frafall. Tilbudet er viktig for regjeringens maritime strategi gjennom rekrutteringen til maritime yrker. Tilskuddet til skolen økes fordi skolen de senere år har hatt økte utgifter grunnet blant annet innkjøp av større båt som gir større utgifter til mannskap med mer.
 • Regjeringen foreslår en økning på 7,4 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Stavanger. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 921,6 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,6 millioner kroner til Misjonshøgskolen, herunder en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,3 millioner kroner til Høgskolen landbruk og bygdenæringer.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Dalane Folkemuseum

2 609

481

3 090

Filmkraft Rogaland (filmfond)

2000

 

2 000

Filmkraft Rogaland (filmsenter)

3500

 

3 500

Haugalandmuseene

3 284

102

3 386

Haugesund Teater AS

8 662

269

8 931

Jærmuseet

12 391

3 384

15 775

Kammermusikkfestivalen i Stavanger (ICMF)

1 650

51

1 701

Kapittelfestivalen i Stavanger

646

20

666

Misjonsarkivet

1 167

36

1 203

Rogaland Teater AS

46 893

1 453

48 346

Ryfylkemuseet

3 511

1 109

4 620

Stavanger Museum/2009: Rogaland kunst.museum

14 380

446

14 826

Stavanger Symfoniorkester

59 815

1 854

61 669

Tou Scene

662

21

683

Rogaland

161 170

9 226

170 396

Konserthus i Stavanger (investeringstilskudd)

39 000

 

39 000

 

 • I 2011 er det foreslått en økning på nær 0,5 millioner kroner til Dalane Folkemuseum. Regjeringen foreslår en økning i tilskuddet til Jærmuseet på 3,4 millioner kroner, som i hovedsak skal gå til drift av det nye Garborgsenteret i Time kommune.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Ryfylkemuseet foreslås økt med i 1,1 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 39 millioner kroner til nytt konserthus i Stavanger.
 • 120 millioner kroner er for 2011 satt av til prosjektet riksvei 510 Solasplitten. Av dette beløpet er 26 millioner kroner forutsatt finansiert ved tilskudd fra lokalt næringsliv, mens resten vil bli stilt til rådighet av bompengeselskapet. Prosjektet har en lengde på om lag fire kilometer og skal byggest som tofeltsvei med midtrekkverk. Den nye veien inngår i en ny veilenke mellom E39, Stavanger lufthamn Sola og stamnetthamna i Risavika. Veien er tilrettelagd for senere utbygging til firefeltsvei. Prosjektet omfatter også omlegging av lokalveinettet, med blant annet bygging av gang- og sykkelveier. I budsjettforslaget blir det vist til at Sola kommunestyre nå har gått inn for at kommunen skal finansiere merkostnadene ved en løsing med lang kulvert gjennom Kristensberget. Merkostnadene for denne løsningen er 29 millioner 2011-kroner, det vil si 15 millioner kroner mer enn regnet med i tidlegere framlegg for Stortinget. Samferdselsdepartementet legger til grunn at Sola kommune også dekker eventuelle merkostnader i forbindelse med bygging av lang kulvert. Anleggsarbeidene tok til i august i år, og prosjektet skal etter planen åpnest for trafikk høsten 2012.
 • Til E39 Stangeland – Sandved er det satt av 19 millioner kroner. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E39 fra to- til firefeltsvei på en 2,2 kilometer lang strekning i Sandnes kommune. Anleggsarbeidet startet i desember 2008, og prosjektet ble åpnet for trafikk i juni 2010. Midlene til prosjektet i 2011 vil bli brukt til sluttoppgjør og endelig oppgjør for kjøp av grunn. I tillegg kan det bli behov for mer støyskjerming på strekningen. I tillegg til den foreslåtte bevilgningen på 19 millionar kroner er det lagt til grunn 50 millioner kroner i statlig tilbakebetaling til Sandnes kommune.
 • Arbeidet med å utbedre E39 ved Helleland jernbanebro skal videreførest i 2011.
 • Til rassikringstiltak på strekningen E 134 Drammen – Haugesund med tilknytingsveier er det foreslått en statlig ramme på 15 millioner kroner, over budsjettposten Rassikring. Midlene vil bli brukt til å videreføre rassikringsprosjektet på riksvei 13 Osberg i Suldal kommune. Prosjektene vil bli åpnet for trafikk i løpet av 2011. Innenfor forslaget til ordinære riksveiinvesteringer er det dessutan satt av midler til å videreføre utbedringer av riksvei 13 mellom Kilane og Osberg.
 • 50 millioner kroner er satt av til Riksvei 13 Tysdalsvatnet i kommunene Strand og Hjelmeland. Beløpet skal finansierest med forskudd fra Rogaland fylkeskommune og de tre kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal. Prosjektet omfatter omlegging av riksvei 13 på strekningen Vatne – Skreppeneset gjennom bygging av 3,5 kilometer tunnel og 1,6 kilometer ny vei i dagen. Gjennomføring av prosjektet vil gjøre riksvei 13 sikrere forbi det mest rasutsatte punktet ved Svoa. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, og arbeidene er beregnet å koste om lag 400 millioner kroner. Samferdselsdepartementet går inn for et opplegg som fører til at det må finnest rom for 150 millioner kroner i statlige bevilgninger til prosjektet i 2013 og 2014. Departementet legger til grunn en forutsetning om at de forskutterte midlene skal betalest tilbake i 2014 og 2015, fra staten til Rogaland fylkeskommune og de tre kommunene, uten kompensasjon for prisstiging og renter. Dersom Rogaland fylkeskommune og kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal slutter seg til dette opplegget, kan anleggsarbeidet starte høsten 2011, med trafikkåpning i 2013.
 • Innenfor en samlet statlig investeringsramme på 161 millioner kroner for E134 Drammen – Haugesund med tilknytinger er det blant annet prioritert midler til oppfølging av Haugalandspakka. Midlene i 2011 vil bli brukt til prosjektene E134 Kryss Førrebotn/Furretjørn og riksvei 47 Bøkrysset/Norheim – Bøkrysset. Det er ellers aktuelt med bompenger til anleggsstart på prosjektet E134 Skjold – Solheim i løpet av høsten 2011.
 • Det er satt av midler til utbedring av Austmannalitunnelen på 134 over Haukeli.
 • Til dobbeltspor Sandnes – Stavanger er det satt av 25 millioner kroner. Midlene skal brukest til planlegging og kjøp av et permanent signalanlegg. Dobbeltsporstrekningen, som ble tatt i bruk fra november 2009, er foreløpig utrustet med et enklere signalanlegg.
 • 10 millioner kroner er satt av til prosjektet Ganddal godsterminal. Midlene skal brukes til investeringer for å effektivisere driften på terminalen.
 • Arbeidet med bygging av ny omformarstasjon i Stavanger vil bli sluttført i 2001. Anlegget er viktig for å kunne øke togkapasiteten.
 • Arbeidet med planlegging av nye kryssingsspor vil bli videreført. Dette omfatter blant annet nytt kryssingsspor ved Bryne og Vigrestad.
 • I budsjettforslaget for 2011 er det satt av midler til sluttfinansiering av Ualand kryssingsspor på Sørlandsbanen. Prosjektet omfatter forlenging og ombygging av dagens kryssingsspor og er med på å øke kapasiteten for godstog mellom Kristiansand og Ganddal. Anleggsarbeidet vil vere ferdig innen utgangen av 2010, og prosjektet skal etter planen tas i bruk i januar 2011.
 • Regjeringen vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen, inkludert ekstern kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store anskaffelser. I påvente av utredningen foreslås det at den etablerte slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet videreføres. Det foreslås videre at slepebåtberedskapen på Vestlandet styrkes gjennom en tilstedeværelseskontrakt som gir bedre tilgjengelighet av sleperessurser i regionen.
 • Arbeidet med å fjerne grunnen Vestre Storesundflu, som ligger midt i Karmsundet i Haugesund havn, ble påbegynt i 2010. I Karmsundet skal det også foretas utbedring nord for brua. Disse to tiltakene er slått sammen, og Regjeringen foreslår å bevilge 34,5 millioner kroner til gjennomføring av arbeidene i 2011.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 35,1 millioner kroner (34,2 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 6,8 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Regjeringen foreslår at ny barne- og ungdomsavdeling i Helse Stavanger HF kommer innenfor låneordningen til regionale helseforetak med 103 millioner kroner.
 • Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen med 139 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 4 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på forebyggende og helsefremmende arbeid i Haugesund. Friluftslivets fellesorganisasjon er i 2010 innvilget økonomisk støtte til tilrettelegging og gjennomføring av en 2-3-årig satsing på friluftsliv i forebyggende og helsefremmende arbeid i Haugesund. Det er lagt til grunn at konkretisering og gjennomføring av satsingen skjer i samarbeid med kommunene.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til prestetjenesten med 5 millioner kroner gjennom opprettelse av flere prestestillinger. Fordelingen av stillingene vil på vanlig måte skje i samråd med kirkelige organer. Ved fordelingen vil det imidlertid legges avgjørende vekt på at enkelte bispedømmer har en lavere prestedekning enn andre bispedømmer. Dette gjelder særlig Borg bispedømme og Stavanger bispedømme. Stavanger bispedømme omfatter hele Rogaland fylke og Borg bispedømme omfatter hele Østfold fylke og store deler av Akershus fylke.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at 9,8 millioner kroner bevilges til Norsk Oljemuseum i 2011, en økning på 0,3 millioner kroner i forhold 2010. Den offentlige støtten til museet videreføres dermed reelt på samme nivå som i 2010.
 • Regjeringen foreslår at 264 millioner kroner bevilges til Petoro for administrasjon og forvaltning av SDØE i 2011. Petoro AS ivaretar de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte engasjement i petroleumsvirksomhet (SDØE) på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. Selskapet har forretningskontor i Stavanger. Petoro er rettighetshaver, men ikke eier av andeler på norsk kontinentalsokkel. Statoil forestår, som en del av statens felles eierskapsstrategi, avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen. Alle utgifter og inntekter SDØE genererer, kanaliseres over statsbudsjettet.
 • Regjeringen foreslår et samlet budsjett for Oljedirektoratet (OD) på 325,6 millioner kroner i 2011. OD har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energidepartementet (OED). OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. Sammen med OED er OD sektorforvalter for petroleumsvirksomheten og skal bidra til en helhetlig etterlevelse av de rammer som etableres for virksomheten gjennom vedtak i Stortinget og i regjeringen. OD har hovedkontor i Stavanger og lokalt kontor i Harstad.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Rogaland vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Som del av oppfølgingen av rettshjelpsmeldingen vil Regjeringen videreføre pilotprosjektet for å prøve ut en ny juridisk førstelinjetjeneste i kommunene i Rogaland og Buskerud, samt et interkommunalt tilbud i Lindesnesregionen.
 • Regjeringen foreslår å øke klasseopptaket ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i 2011 og foreslår å ta opp en desentralisert klasse ved Åna fengsel.
 • Regjeringen foreslår at Sjøforsvarets rekruttutdanning videreføres på Madla, og ikke flyttes til Bergen.
 • Redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Sola.
 • Vertslandstøtte til Joint Warfare Center videreføres.
 • Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 videreføres i Vatneleiren utenfor Sandnes.
 • Nedrebøheia skytefelt er bestemt lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering startet opp i 2010, og videreføres i 2011.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Rogaland

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent.

I Rogaland har 13 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Forsand kommune med 8,5 prosent, mens Utsira kommune har lavest vekst med -4,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Rogaland i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Rogaland hadde 16 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Rogaland hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 27 365 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Rogaland fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Rogaland fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 3,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 102 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1101 Eigersund

1,3

32 957

98

582 943

26 143

4,7

24 252

4,3

1102 Sandnes

2,1

23 939

102

2 636 898

98 258

3,9

89 210

3,5

1103 Stavanger

3,9

28 198

107

5 225 801

142 941

2,8

124 137

2,4

1106 Haugesund

0,0

32 251

98

1 426 717

46 829

3,4

42 270

3,1

1111 Sokndal

12,0

34 572

96

151 960

3 854

2,6

3 439

2,3

1112 Lund

3,2

26 568

98

152 236

6 493

4,5

6 098

4,2

1114 Bjerkreim

-0,7

28 699

100

126 965

8 326

7,0

7 995

6,7

1119 Hå

7,1

12 876

97

663 010

36 091

5,8

33 966

5,4

1120 Klepp

2,1

17 976

101

694 399

37 868

5,8

35 615

5,4

1121 Time

4,4

25 130

99

649 289

21 437

3,4

19 276

3,1

1122 Gjesdal

2,9

37 034

97

416 819

30 685

7,9

29 358

7,6

1124 Sola

2,7

19 774

109

988 878

37 314

3,9

33 866

3,5

1127 Randaberg

0,3

37 735

104

431 517

17 071

4,1

15 661

3,8

1129 Forsand

24,1

64 976

114

75 317

5 871

8,5

5 723

8,2

1130 Strand

1,0

36 070

96

474 898

14 966

3,3

13 520

2,9

1133 Hjelmeland

1,8

49 121

108

144 864

8 365

6,1

8 005

5,8

1134 Suldal

5,6

37 527

110

210 492

12 635

6,4

12 148

6,1

1135 Sauda

4,1

49 738

106

227 323

4 913

2,2

4 319

1,9

1141 Finnøy

2,4

26 090

108

149 077

4 199

2,9

3 841

2,6

1142 Rennesøy

4,2

43 511

104

191 417

9 646

5,3

9 099

5,0

1144 Kvitsøy

10,7

21 545

131

36 493

1 066

3,0

999

2,8

1145 Bokn

6,1

36 824

115

50 470

1 387

2,8

1 282

2,6

1146 Tysvær

5,0

49 933

95

441 230

31 876

7,8

30 604

7,5

1149 Karmøy

-0,5

16 696

94

1 562 319

63 860

4,3

58 836

3,9

1151 Utsira

30,4

-7 326

287

24 405

-1 180

-4,6

-1 208

-4,7

1160 Vindafjord

7,2

32 982

104

395 746

11 945

3,1

10 843

2,8

Fordeles gjennom året

     

13 478

 

Rogaland

3,0

27 365

102

18 144 961

683 128

3,9

623 426

3,6

Rogaland fylkeskommune

3,9

6 102

97

3 978 231

117 351

3,0

104 128

2,7

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen