Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sogn og Fjordane

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 3,1 millioner kroner til etablering av 15 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Videre foreslås det en økning på 0,3 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Det foreslås også en bevilgning på 53,7 millioner kroner til utstyr i forbindelse med nytt bygg for høgskolen. Totalt foreslås en bevilgning på 315,7 millioner kroner til høyskolen.
 • Ved Høgskolen i Sogn og Fjordane skal det oppføres et sentralbygg for å samle høgskolens aktiviteter i Sogndal på Fosshaugane Campus. Byggestart er 2. halvår 2010 med forventet ferdigstillelse 2. halvår 2012. Kostnadsrammen er på 358 millioner kroner og foreslått bevilgning i 2011 utgjør 100 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til museer som har mange kulturhistoriske bygninger. Tilskuddet til Musea i Sogn og Fjordane foreslås økt med nær 1,7 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival foreslås økt med 0,6 millioner kroner, fra 4,1 millioner kroner i 2010 til nærmere 4,8 millioner kroner i 2011.
 • Til ressurs- og kompetansesenter for countrymusikk, Breim (Norsk Country Treff), foreslås det i 2011 et tilskudd på 0,5 millioner kroner.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Den norske bokbyen – Fjærland

323

10

333

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival

4 128

628

4 756

Musea i Sogn og Fjordane

21 501

1 667

23 168

Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD)

2 713

84

2 797

Opera Nordfjord

2 891

90

2 981

Ressurs- og kompetansesenter for countrymusikk, Breim (Norsk Country Treff)

500

500

Sogn og Fjordane Teater LL

15 761

489

16 250

Sogn og Fjordane

47 317

3 468

50 785

 

 • 110 millioner kroner er satt av til E 39 Torvund – Teigen. Prosjektet omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Om lag 2,6 kilometer blir lagt i tunnel. Bygging av gang- og sykkelvei og tilpassing til lokalveisystemet inngår i prosjektet. Den nye veien vil føre til en innkorting av E39, Kyststamvegen, med 0,9 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i desember 2009, og prosjektet skal etter planen åpnest for trafikk høsten 2012.
 • I budsjettforslaget er det vist til at prosjektet E39 Lavik ferjekai fikk tildelt midler til anleggstart i 2010, og at Høyanger kommune nå har gått inn for å endre reguleringsplanen. Statens vegvesen legger foreløpig til grunn anleggsstart i løpet av sommeren 2011.
 • Det er lagt opp til å fullføre byggingen av gang- og sykkelvei langs E39 mellom Farsund og Kusslid i Førde.
 • I 2011 er det lagt opp til å videreføre prosjektet E39 Anda ferjekai.
 • 380 millioner er kroner er foreslått til E39 Kvivsvegen. Prosjektet omfatter bygging av vei i ny trasé gjennom Kviven, med vel 17 kilometer ny vei fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveier og 1,5 kilometer gang- og sykkelvei. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to broer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksvei mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009, og prosjektet skal etter planen åpnest for trafikk høsten 2012.
 • 80 millioner kroner er foreslått til E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer strekning. Ved Borlaug skal det byggest rundkøring og ny bru for riksvei 52. Gjennom den trange, nederste delen av dalføret skal det byggest en om lag 4 kilometer lang tunnel opp til Maristova. Utbyggingen vil fjerne fire rasutsatte punkt på strekningen. Det er nå lagt opp til å starte arbeidene på brua for riksvei 52 og forskjeringene til tunnelen tidlig i 2011, mot tidligere forutsatt høsten 2010. Arbeidet på hovedentreprisen er planlagt startet sommeren 2011. Det er ventet at prosjektet skal åpnest for trafikk i 2014, mot tidligere forventet åpning i 2013.
 • I budsjettforslaget for 2011 er det lagt opp til å fullføre utbedringen av E16 på strekningen Seltun – Stuvane i Lærdal kommune.
 • Det er satt av midler til å fullfinansiere opprustingen av Flenjatunnelen på E16.
 • For hele strekningen riksvei 15 Otta – Måløy er det foreslått en statlig ramme på 114 millioner kroner til investeringstiltak. Innenfor denne rammen har en prioritert midler til strakstiltak i Strynefjellstunnelene i Sogn og Fjordane. I tillegg har en prioritert mindre utbedringer og trafikksikringstiltak, blant annet videreføring av arbeidet med utbetringer på strekningen Rise bru – Stryn øst.
 • I budsjettforslaget er det lagt opp til å utbedre en smal strekning på riksvei 13 ved Goteviki mellom Vik og Vangsnes. Prosjektet er et fellesprosjekt med Statkraft som skal bruke overskuddsmasser fra veiprosjektet til å utbedre en dam i området.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 103,5 millioner kroner (98,4 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 18,5 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (9 millioner kroner).
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Helse Vest RHF får økt basisbevilgningen med 139 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 4 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen, inkludert ekstern kvalitetssikring i tråd med retningslinjene for store anskaffelser. I påvente av utredningen foreslås det at den etablerte slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet videreføres. Det foreslås videre at slepebåtberedskapen på Vestlandet styrkes gjennom en tilstedeværelseskontrakt som gir bedre tilgjengelighet av sleperessurser i regionen.
 • Regjeringen foreslår at Bremanger kommune får tilskudd til fiskerikai og utdyping i Kalvåg på 9,75 millioner kroner.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • I 2011 foreslås det satt av 15 millioner kroner til aluminiumsbehandling av Lærdalselva mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
 • Redningshelikoptertjenestens detasjement i Florø, med døgnkontinuerlig tilstedevakt videreføres i 2011.
 • Innen eiendom, bygg og anlegg planlegges utbedringer på Forsvarets anlegg med et tentativt forbruk på 20 millioner kroner i 2011.
 • Nesje skytefelt er bestemt lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges med oppstart i 2011.
 • Regjeringen foreslår et samlet budsjett for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på om lag 750 millioner kroner i 2011. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Sogn og Fjordane

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Sogn og Fjordane anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent.

I Sogn og Fjordane har 10 av 26 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Førde kommune med 6,8 prosent, mens Solund kommune har lavest vekst med 1,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sogn og Fjordane i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sogn og Fjordane hadde 19 av 26 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde i gjennomsnitt 50 806 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Sogn og Fjordane fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Sogn og Fjordane fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 5,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8 211 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1401 Flora

-1,2

68 897

99

511 099

17 949

3,6

16 449

3,3

1411 Gulen

10,4

27 641

109

134 169

2 676

2,0

2 371

1,8

1412 Solund

-0,5

55 595

130

56 220

787

1,4

677

1,2

1413 Hyllestad

3,4

52 564

112

85 792

1 897

2,3

1 694

2,0

1416 Høyanger

3,6

87 246

105

208 060

8 227

4,1

7 696

3,8

1417 Vik

9,9

41 466

120

142 616

4 458

3,2

4 112

3,0

1418 Balestrand

0,0

39 998

117

78 728

2 075

2,7

1 906

2,5

1419 Leikanger

12,4

50 978

102

101 785

4 075

4,2

3 789

3,9

1420 Sogndal

1,8

36 320

98

292 665

16 038

5,8

15 149

5,5

1421 Aurland

1,9

38 716

116

90 260

3 416

3,9

3 200

3,7

1422 Lærdal

7,5

80 868

109

115 075

4 225

3,8

3 943

3,5

1424 Årdal

2,5

60 455

102

251 580

6 916

2,8

6 157

2,5

1426 Luster

4,0

42 782

102

245 204

12 288

5,3

11 687

5,0

1428 Askvoll

3,6

49 044

102

152 762

2 238

1,5

1 861

1,2

1429 Fjaler

1,7

41 639

102

149 994

7 169

5,0

6 812

4,8

1430 Gaular

0,7

41 193

102

140 397

4 866

3,6

4 515

3,3

1431 Jølster

4,1

51 970

100

150 764

6 239

4,3

5 864

4,0

1432 Førde

4,6

57 389

99

494 881

31 435

6,8

29 881

6,4

1433 Naustdal

3,6

44 593

101

132 341

4 778

3,7

4 441

3,5

1438 Bremanger

9,8

66 479

115

207 352

6 421

3,2

5 944

3,0

1439 Vågsøy

0,6

46 113

98

280 364

12 572

4,7

11 805

4,4

1441 Selje

2,9

55 324

101

141 562

7 480

5,6

7 124

5,3

1443 Eid

7,5

47 571

94

250 142

9 088

3,8

8 350

3,5

1444 Hornindal

8,5

35 782

107

69 369

1 963

2,9

1 810

2,7

1445 Gloppen

5,2

24 807

97

274 249

7 979

3,0

7 259

2,7

1449 Stryn

1,8

35 715

94

321 663

16 615

5,4

15 736

5,1

Fordeles gjennom året

     

12 300

Sogn og Fjordane

3,8

50 806

102

5 091 393

203 970

4,2

190 333

3,9

Sogn og Fjordane fylkeskommune

5,4

8 211

98

1 950 623

56 542

3,0

53 318

2,8

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen