Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 20,6 millioner kroner til etablering av 145 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Videre foreslås det en økning på 5,8 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 3,3 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på 22,4 millioner kroner til Artsdatabanken og 5,1 millioner kroner til BIBSYS, som administreres av NTNU.
 • Regjeringen foreslår en økning på 11,8 millioner kroner til etablering av 180 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Videre foreslås det en økning på 0,9 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 672,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,8 millioner kroner til opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Dronning Mauds Minne høgskole. Videre foreslås det en økning på 0,1 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 88,9 millioner kroner til høyskolen.
 • I 2011 er det foreslått en økning på 3,9 millioner kroner til Museene i Sør-Trøndelag.
 • Tilskuddet til Trondheim Jazzorkester foreslås økt med 0,25 millioner kroner. Til Avant Garden foreslås det en økning i tilskuddet på nærmere 0,4 millioner kroner.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak    

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Birka

1 750

54

1 804

Cirka Teater

707

22

729

Midtnorsk Filmfond

1000

 

1 000

Midtnorsk Filmsenter

4750

 

4 750

Midtnorsk Jazzsenter

1 892

59

1 951

Midtnorsk Vitensenter - skolesekkmidler

1 448

45

1 493

Museene i Sør-Trøndelag (MiST)

93 911

3 910

97 821

Nidarosdomens guttekor

479

15

494

Olavsfestdagene i Trondheim

8 309

258

8 567

Teaterhuset Avant Garden

2 819

387

3 206

Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS)

1 410

44

1 454

Trondheim Internasjonale kammermusikkonkurranse (TICC)

722

22

744

Trondheim Jazzorkester

1 650

251

1 901

Trondheim Kammermuskkkfestival

1 650

51

1 701

Trondheim Symfoniorkester

65 250

2 023

67 273

TrondheimSolistene

2 681

83

2 764

Trøndelag Teater AS

57 915

1 795

59 710

Ungdommens Kulturmønstring

7 882

244

8 126

Sør-Trøndelag

256 225

9 263

265 488

Rockheim - Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock (investeringstilskudd)

5 000

   

 

 • Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner til prosjektet E39 Renndalen – Staurset. Prosjektet omfatter utbedring av en om lag 14 kilometer lang strekning fra Renndalen i Halsa kommune i Møre og Romsdal til Staurset i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Anleggsarbeidet tok til i mars 2008, og prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år. Det foreslåtte beløpet vil gå til sluttoppgjør.
 • I budsjettforslaget blir det vist til at Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har gått inn for å forskuttere inntil 100 millioner kroner til prosjektet E39 Harangen – Høgkjølen i Sør-Trøndelag. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.
 • I budsjettforslaget er det prioritert midler til prosjektering og anleggsstart på E6 i Oppdal sentrum.
 • Det er satt av midler til å videreføre arbeidet med midtrekkverk på E6 mellom Hagen og Gyllan.
 • 100 millioner kroner er ført opp til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Hele beløpet forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en 2,3 kilometer lang strekning. 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår også i prosjektet, sammen med bygging av ny vei til Tillerbyen. Tiltak for kollektivtrafikken, gang- og sykkeltrafikk og støyskjerming inngår i prosjektet. Forberedende arbeider begynner i oktober i år, og det legges opp til å starte hovedarbeidene i oktober 2011. Prosjektet vil bli åpnet for trafikk etappevis. Hele prosjektet skal etter planen være ferdig 2014.
 • 76 millioner kroner er avsatt til E6 Nordre avlastningsvei i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 24 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. I tillegg forutsettes det at til sammen 8 millioner kroner stilles til disposisjon fra Trondheim kommune, fordelt med 2 millioner kroner i forskudd og 6 millioner kroner som tilskudd. Prosjektet omfatter bygging av ny vei fra Marienborg i tunnel til Ilsvika/Bynesvegen og videre langs havna fra Ila til Lademoen. Anleggsarbeidene startet i august 2004, og prosjektet ble åpnet for trafikk i mai 2010. I budsjettforslaget blir det vist til at det nå pågår planlegging av alternative løsninger for gang- og sykkeltrafikken over Skansenløpet. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til valg av løsninger og kostnader når det foreligger nærmere avklaringer. Midlene i 2011 vil bli nyttet til restarbeider på Brattøra og til sluttoppgjør.
 • 285 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 155 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedveisystem rundt Trondheim, fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter bygging av om lag 4,5 kilometer dels ny firefeltsvei og dels utbedret vei. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. I tillegg vil det bli gjennomført nødvendige tiltak på det veinettet som blir avlastet for trafikk som følge av utbyggingen. Bygging av gang- og sykkelveier inngår også i disse miljøtiltakene. Anleggsarbeidene startet i april 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk i 2013, mens hele prosjektet vil stå ferdig i 2014.
 • I budsjettforslaget er det lagt til grunn bruk av bompenger for å forberede anleggsstart på første byggetrinn av prosjektet E6 Sluppen – Stavne.
 • I budsjettforslaget for 2011 er det satt av midler til å starte utbedringer av riksvei 3 ved Nåverdals bru.
 • Regjeringen foreslår å bveilge 137 millioner kroner til Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Tunnelen fører til 1,7 kilometer kortere linje i forhold til eksisterende trasé og vil redusere kjøretiden med om lag 5 minutter på strekningen Trondheim – Steinkjer. Tunnelen vil også gi økt kapasitet på strekningen mellom Hommelvik - Hell. Den vil dessuten redusere vedlikeholdsbehovet, sammenlignet med dagens rasutsatte trasé. Prosjektet ble startet i 2009. Tunnelen planlegges satt i drift i august 2011, med endelig ferdigstilling i 2012.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på nær 30 prosent fra 2010. Samferdselsdepartementet ønsker som i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler til ettårige avtaler. Trondheimsregionen vil, i tråd med en fireårig avtale med staten, motta 105 millioner kroner fra belønningsordningen i 2011.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 89,7 millioner kroner (85,4 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 15,9 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Helse Midt-Norge RHF får økt basisbevilgningen med 105 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 3 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner. Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt utover på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.Sametinget er også styrket økonomisk i forbindelse med verneplanarbeidet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til verdiskapningsprogrammet knyttet til kulturminner, for å sammenfatte og formidle erfaringer fra fase 1, samt utrede grunnlaget for en eventuell fase 2. Sikring av Pilegrimsleden som går fra Oslo til Trondheim skal gis særskilt prioritet.
 • Energifondet finansieres i hovedsak gjennom et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet på 1,0 øre/kWh og bevilgning over statsbudsjettet. Inntektene til Energifondet anslås til totalt 1850 millioner kroner i 2011 (inkludert renter som anslås til 114 millioner kroner). Inntektene fra påslaget anslås til om lag 760 millioner kroner og det foreslås i tillegg 976 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet, hvorav 956 millioner kroner er avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering. Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova har 53 ansatte og er lokalisert i Trondheim. Gjennom forvaltningen av midlene fra Energifondet skal Enova være en pådriver for utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Regjeringen legger opp til en omfattende satsing gjennom Enova SF og Energifondet. Enova skal gjennom sin virkemiddel­bruk utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18TWh/år innen utgangen av 2011.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. NVE planlegger å fortsette sikring mot kvikkleire i Klæbu kommune, samt videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Sør-Trøndelag vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Regjeringen foreslår et samlet budsjett for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på om lag 750 millioner kroner i 2011. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning.
 • Regjeringen foreslår å sette av 30 millioner kroner i 2011 for oppstart av nødvendige tiltak for å begrense forurensning knyttet til tidligere gruvevirksomhet ved Løkken gruver. Samtidig bes det om en fullmakt på inntil 190 millioner kroner for framtidig gjennomføring av tiltakene.
 • Ved Ørland hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege. Innen eiendom, bygg og anlegg på Ørland er det planlagt å igangsette et prosjekt for å utbedre porter og garderobefasiliteter for redningshelikoptrene.
 • Luftkrigsskolen og Luftforsvarets musikkorps videreføres i Trondheim.
 • Som et ledd i utbedring og vedlikehold av nasjonale festningsverk videreføres prosjekt for sikringstiltak på Kristiansten festning i Trondheim.
 • Gurulia/Bue-Nebb skytefelt er bestemt lagt ned. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering planlegges med start i 2011.
 • Omfattende miljøsanering av tre fyllinger i Hoftstad ble startet opp i 2010 og avsluttes i 2011.
 • Regjeringen foreslår å bevilge ca. 20 millioner kroner til investeringer i eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret, i all vesentlighet på Ørland og i Trondheim.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Sør-Trøndelag

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent.

I Sør-Trøndelag har 5 av 25 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Klæbu kommune med 8,3 prosent, mens Snillfjord kommune har lavest vekst med 0,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag hadde 12 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 51 193 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,6 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 5,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 431 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1601 Trondheim

4,7

53 126

97

6 611 083

237 452

3,7

215 067

3,4

1612 Hemne

-1,6

39 338

97

187 687

5 411

3,0

4 883

2,7

1613 Snillfjord

1,8

42 790

116

63 984

289

0,5

164

0,3

1617 Hitra

13,0

98 223

104

192 818

5 497

2,9

4 963

2,6

1620 Frøya

9,2

53 348

103

203 097

4 505

2,3

3 960

2,0

1621 Ørland

5,1

74 922

97

216 359

6 316

3,0

5 671

2,7

1622 Agdenes

11,3

21 796

108

100 302

2 098

2,1

1 883

1,9

1624 Rissa

1,3

46 079

98

300 382

14 217

5,0

13 408

4,7

1627 Bjugn

1,4

125 735

101

209 122

8 491

4,2

7 922

3,9

1630 Åfjord

8,5

67 738

103

157 500

3 099

2,0

2 696

1,7

1632 Roan

-3,0

58 676

117

61 890

607

1,0

482

0,8

1633 Osen

3,3

45 830

111

64 610

866

1,4

736

1,2

1634 Oppdal

4,3

38 426

98

282 064

12 015

4,4

11 185

4,1

1635 Rennebu

3,1

44 712

101

128 705

2 903

2,3

2 574

2,0

1636 Meldal

1,6

24 433

102

189 338

7 077

3,9

6 585

3,6

1638 Orkdal

5,6

27 097

94

459 525

15 651

3,5

14 232

3,2

1640 Røros

0,5

37 417

97

246 149

8 076

3,4

7 372

3,1

1644 Holtålen

2,3

44 463

101

104 416

2 654

2,6

2 395

2,3

1648 Midtre Gauldal

11,8

45 726

99

272 318

9 277

3,5

8 523

3,2

1653 Melhus

3,8

54 995

94

605 400

21 991

3,8

20 124

3,4

1657 Skaun

3,1

54 375

94

275 162

11 253

4,3

10 422

3,9

1662 Klæbu

1,2

36 354

99

243 221

18 686

8,3

17 956

8,0

1663 Malvik

-1,4

30 422

94

506 502

17 382

3,6

15 792

3,2

1664 Selbu

3,0

46 529

99

192 714

5 014

2,7

4 512

2,4

1665 Tydal

5,5

22 629

112

49 778

1 228

2,5

1 122

2,3

Fordeles gjennom året

     

55 600

     

Sør-Trøndelag

4,4

51 193

98

11 979 726

431 857

3,7

394 428

3,4

Sør-Trøndelag fylkeskommune

5,6

7 431

97

2 749 820

79 495

3,0

70 731

2,6

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen