Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

  • Regjeringen foreslår en økning på 4,8 millioner kroner til etablering av 20 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Totalt foreslås en bevilgning på 97,2 millioner kroner til senteret.
  • Som en oppfølging av Det internasjonale polaråret (IPY) foreslår regjeringen at minst 45 millioner kroner benyttes til et nytt program for polarforskning. Satsingen er også en del av oppfølgingen av Svalbardmeldingen, Klimaforliket og Nordområdestrategien. Det er forventet at det nye programmet vil gi verdifull kunnskap om blant annet klimaendringer og miljøutfordringer. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne varsle klimaendringer i framtiden, ta vare på miljøet lokalt og regionalt og sette i verk effektive tiltak nasjonalt og internasjonalt. Forskning knyttet til Svalbard skal ha særlig vekt innenfor det nye polarforsknings­programmet. 5 millioner kroner av disse midlene er øremerket til informasjonsvirksomhet og faglig og praktisk forskningskoordinering i regi av Svalbard Science Forum. Innenfor midlene vil det også være en særskilt ettårig bevilgning på 3 millioner kroner til Universitetet i Tromsø og Universitetssenteret på Svalbard for å utvikle et klimaøkologisk observasjonssystem for arktiske tundraøkosystemer (KOAT).
  • Tilskuddet til Svalbard museum foreslås økt med i overkant av 0,4 millioner kroner.

 Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Bibliotektjeneste på Svalbard

266

8

274

Kulturtiltak på Svalbard (Longyarbyen lokalstyre)

157

5

162

Svalbard Museum

1 124

435

1 559

Svalbard

1 547

448

1 995

 

  • Bevilgningen til Svalbard Reiseliv videreføres med 2,1 millioner kroner i 2011.
  • Svalbardbudsjettet ble økt med 10 millioner kroner i 2010, blant annet for å styrke politi- og beredskapsarbeidet og tydeliggjøre Sysselmannens rolle som regjeringens øverste representant på øygruppen. Midlene foreslår Regjeringen å videreføre i 2011. Dette innebærer også at arbeidet med å rehabilitere sysselmannens representasjonsbolig fortsetter.
  • Regjeringen foreslår å styrke tiltak i nordområdene med 10 millioner kroner, herunder styrking av miljøvernarbeidet på Svalbard, nødvendig modernisering av radioteleskopet i Ny-Ålesund samt utvikling og etablering av et felles, helhetlig norsk-russisk miljøovervåkingssystem for Barentshavet.

Til toppen