Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Regjeringen foreslår en økning på 4 millioner kroner til etablering av 15 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Telemark. Videre foreslås det en økning på 0,6 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 524,1 millioner kroner til høyskolen.
 • Regjeringen foreslår en økning på drøyt 0,8 millioner kroner til Vest-Telemark Museum.
 • Til Teater Ibsen foreslås det en økning i tilskuddet med 1,6 millioner kroner, fra 20,8 millioner kroner til 22,45 millioner kroner. Økningen skal blant annet dekke kostnader i forbindelse med innflytting i midlertidige lokaler.

 

 

 

 

 

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Bluesens Hus - Europas Bluessenter, Notodden

1 444

45

1 489

Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

4 644

144

4 788

Norsk Industriarbeidermuseum

9 777

303

10 080

Notodden Bluesfestival

2 315

72

2 387

Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS

20 805

1 645

22 450

Telemark Museum

10 359

321

10 680

Vest-Telemark Museum

3 887

720

4 607

Telemark

53 231

3 250

56 481

 

 • 500 millioner kroner er satt av til E 18 Sky i Vestfold – Langangen i Telemark. Av dette beløpet forutsettes 280 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefeltsveg i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Utbyggingen vil føre til en innkorting av E18 med om lag 0,8 kilometer. Anleggsarbeidene starter i august i 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2012.
 • I budsjettforslaget er det lagt til grunn midler til å fullfinansiere ombygging av Åbykrysset på E18.
 • Det er satt av statlige midler til prosjektering av utbygging av E134 Gvammen – Århus, med sikte på anleggsstart i 2012/2013.
 • I budsjettforslaget vises det til at utbygging av strekningen Farriseidet - Porsgrunn opprinnelig ble planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal transportplan 2010–2019 ble det lagt opp til at det skal vurderes dobbeltspor på strekningen. Ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019 la Stortinget opp til at det også skal vurderes å tilpasse prosjektet for en fart på 250 kilometer i timen. Jernbaneverket har revidert plangrunnlaget for prosjektet med hensyn til å bygge dobbeltspor tilpasset 250 km/t. Dette gir en kostnadsøkning på minst 40 prosent og et foreløpig kostnadsanslag på 5,3 milliarder 2010-kroner. Reguleringsplan for dobbeltspor ble godkjent sommeren 2010. Samferdselsdepartementet legger opp til at det skal gjennomføres en ekstern vurdering og nytte-/kostnadsanalyse av ulike alternativer for gjennomføring av prosjektet før det prioriteres oppstart av prosjektet. Dette vil være en utvidet kvalitetssikring tilsvarende den som ble gjennomført for dobbeltsporet Holm – Holmestrand – Nykirke. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til prosjektet med en vurdering av oppstart når en slik sammenlikning er gjennomført, tidligst i forbindelse med 2012-budsjettet.
 • I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet planlegges det nye hensettingsspor ved Skien stasjon.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 64,4 millioner kroner (61,5 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 7,4 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområde blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å styrke tilskuddsposten til nasjonalt prioriterte teknisk industrielle kulturminner med 3 millioner kroner til i alt 42,2millioner kroner. Dette er blant annet begrunnet i at Rjukanbanen er kommet med på listen over priorterte tekniske og industrielle kulturminner og oppstarten av arbeidet med verdensarvnominasjonen av industrianleggene i Odda og Rjukan.
 • Regjeringen avsetter midler til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Det foreslås en samlet ramme på 6millioner kroner til formålet, en videreføring av saldert budsjett for 2010. Telemarkskanalen er ett av kulturminnene som vil motta støtte også i 2011.
 • Regjeringen foreslår å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med 10 millioner kroner for å gjøre direktoratet i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag. NVE planlegger å fortsette sikring mot kvikkleire i Porsgrunn kommune, samt videreføre grunnundersøkelser i flere kommuner i 2011.
 • Regjeringen foreslår at 92 millioner kroner bevilges til Gassnova for administrasjon og forvaltning av statens interesser knyttet til CO2-håndtering og CLIMIT-programmet. Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2), og å gjennomføre konkrete CO2-håndteringsprosjekter som staten er involvert i slik som på Mongstad. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn. Det er en målsetting at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner knyttet til CO2-håndtering. Gassnova bidrar også til gjennomføring av CLIMIT-programmet. Programmet dekker hele kjeden fra forskning, utvikling og til demonstrasjon og utprøving av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2011. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Telemark vil bli omfattet av ordningen i 2011.
 • Regjeringen foreslår å bevilge fem millioner kroner til to nye rusmestringsenheter i 2011, blant annet ved Telemark fengsel, Skien avdeling.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Telemark

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,7 prosent.

I Telemark har 10 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nissedal kommune med 7,7 prosent, mens Tinn kommune har lavest vekst med 2,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 8 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Telemark hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,9 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 43 873 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Telemark fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,4 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Telemark fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 4,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 231 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

0805 Porsgrunn

3,1

47 451

94

1 382 084

48 230

3,6

43 771

3,3

0806 Skien

1,1

48 662

94

2 053 681

79 590

4,0

73 055

3,7

0807 Notodden

5,4

39 912

94

540 338

15 783

3,0

14 220

2,7

0811 Siljan

7,1

22 996

101

110 117

5 333

5,1

5 029

4,8

0814 Bamble

8,4

37 325

93

544 525

24 071

4,6

22 274

4,3

0815 Kragerø

1,1

54 632

94

444 174

14 854

3,5

13 517

3,1

0817 Drangedal

-2,2

32 626

100

200 764

9 183

4,8

8 661

4,5

0819 Nome

0,1

53 751

99

298 139

12 579

4,4

11 756

4,1

0821 Bø

5,5

37 176

99

242 976

8 549

3,6

7 841

3,3

0822 Sauherad

-0,9

58 552

98

189 272

6 028

3,3

5 491

3,0

0826 Tinn

4,0

27 124

102

290 967

7 350

2,6

6 581

2,3

0827 Hjartdal

1,9

25 748

111

93 028

2 676

3,0

2 476

2,7

0828 Seljord

-0,6

55 370

99

136 004

5 517

4,2

5 147

3,9

0829 Kvitseid

12,0

26 456

99

124 256

3 498

2,9

3 189

2,6

0830 Nissedal

1,1

40 550

110

78 480

5 630

7,7

5 455

7,5

0831 Fyresdal

4,8

-16 684

106

75 044

3 843

5,4

3 670

5,1

0833 Tokke

-1,0

26 072

104

117 492

4 555

4,0

4 262

3,8

0834 Vinje

7,1

25 368

108

182 759

8 688

5,0

8 215

4,7

Fordeles gjennom året

     

14 053

 

Telemark

2,9

43 873

96

7 118 153

272 563

4,0

251 215

3,7

Telemark fylkeskommune

4,1

7 231

96

1 629 062

38 784

2,4

33 721

2,1

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen