Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 

 

 • Tilskuddet til Sørlandet Maritime Videregående Skole (Skoleskipet M/S Sjøkurs) foreslås økt med 1,5 millioner kroner til 14,3 millioner kroner. Skoleskipet er et viktig alternativt skoletilbud på videregående nivå, og kan vise til høye søkertall og svært lite frafall. Tilbudet er viktig for Regjeringens maritime strategi gjennom rekrutteringen til maritime yrker. Tilskuddet til skolen økes fordi skolen de senere år har hatt økte utgifter grunnet blant annet innkjøp av større båt som gir større utgifter til mannskap med mer.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,7 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for fredsskapende arbeid.
 • Regjeringen foreslår en økning på 5,9 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Agder. Videre foreslås det en økning på 1,5 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen. Totalt foreslås en bevilgning på 851,4 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 11,2 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 13 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

Alle beløp i 1000-kroner

Tiltak

Vedtak 2010

Endring

Forslag 2011

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 274

101

3 375

Agder Teater A/S

19 633

5 764

25 397

ASSITEJs barne og ungdomsfestival

206

6

212

Christiansand Protestfestival

281

9

290

Fullriggeren Sørlandet

4 240

131

4 371

Kristiansand Symfoniorkester

38 280

4 550

42 830

Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no

1 768

55

1 823

Opera Sør, Kristiansand

4 076

608

4 684

Stiftelsen Arkivet

1 213

38

1 251

Sørlandets Kunstmuseum

7 857

244

8 101

Vest-Agder-museet

13 226

410

13 636

Vest-Agder

94 054

11 916

105 970

Kilden teater og konserthus (investeringstilskudd)

64 000

 

64 000

 

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner til Kilden Teater og Konserthus. Til de tre institusjonene Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør som 1. september 2011 flytter inn i det nye kulturhuset, foreslås tilskuddene samlet økt med 10,9 millioner kroner til økte driftsutgifter og styrking av den kunstneriske aktiviteten.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 90 millioner kroner til E39 Vigeland – Osestad. Anleggsarbeidene på strekningen Fardal – Udland – Osestad startet i november 2009. Arbeidene ventes fullført i november 2011. Det legges til grunn at det velges en enkel løsning for tilkopling mellom ny og gammel vei på Fardal. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til videre utbygging av strekningen Vigeland – Fardal.
 • Arbeidene med å etablere midtrekkverk og tosidig forbikjøringsfelt på en E39-strekning ved Søgne skal videreføres i 2011.
 • Arbeidene med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen i Songdalen kommune skal etter planen være ferdig i 2011. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal. Eksisterende kryssingsspor vil bli forlenget og bygd om. Anleggsarbeidene tok til i 2010.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på nær 30 prosent fra 2010. Samferdselsdepartementet ønsker som i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler til ettårige avtaler. Kristiansandregionen vil, i tråd med en fireårig avtale med staten, motta 65 millioner kroner fra belønningsordningen i 2011.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til hvert av landets fylker ved de regionale folkehelsepartnerskapene ved fylkeskommunen for kanalisering til lokale lag og foreninger.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 37 millioner kroner (35,2 millioner kroner i 2010) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond (om lag 6,6 millioner kroner). Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen.
 • Som del av oppfølgingen av rettshjelpsmeldingen vil Regjeringen videreføre pilotprosjektet for å prøve ut en ny juridisk førstelinjetjeneste i et interkommunalt tilbud i Lindesnesregionen, samt i kommunene i Buskerud og Rogaland.
 • Til forvaltning av verneområder er det på landsbasis lagt inn en styrking på 20 millioner kroner som blir fordelt på fylkene. Den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder blir innført, og nasjonalpark-/verneområdestyrer og oppretting av stillinger som nasjonalpark-/verneområdeforvaltere er under etablering.
 • Verdiskapingsprogrammet knyttet til verneområdene i Norge blir videreført på samme nivå som i 2010 i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Til sammen utgjør dette 25 millioner kroner.
 • Til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder er det satt av til sammen 3 millioner kroner.
 • Luftforsvarets grunnutdanning på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik videreføres.
 • Forsvaret vil i 2011 starte planleggingen av miljøtiltak ved skytebaneanleggene i området ved Evje/Svartmyr.
 • Gimlemoen skytefelt er bestemt lagt ned. Feltet har vært miljøsanert og sikret i 2009 og 2010. Det gjenstår noen mindre tiltak før feltet kan avhendes i 2011.
 • Regjeringen foreslår at Farsund kommune får tilskudd på 2,95 millioner kroner til liggekai i Listahavna.
 • Regjeringen foreslår at Lindesnes kommune får tilskudd på 1,232 millioner kroner til utdyping i Båly havn.

 

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2010-2011 er anslått til 3,9 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2010. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2010 økt med 0,8 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2010 anslås veksten fra 2010 til 2011 nominelt til 3,6 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2011 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2010 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2010. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2011 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2009. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2010. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2011 anslått til 0,7 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Grønt hefte for 2011 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2011 er 2,8 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

 

Kommunene i Vest-Agder

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Fra 2010-2011 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,0 prosent (fra RNB 2010). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 prosent. Fra anslag på regnskap 2010 er veksten i kommunenes frie inntekter 2011 på 3,7 prosent, kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Vest-Agder har 14 av 16 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Sirdal kommune med 11,2 prosent, mens Farsund kommune har lavest vekst med 3,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2010.

 

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2009 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 6 av 16 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

 

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 4,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var 2,7 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 46 001 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2009. Landsgjennomsnittet var 39 014 kroner per innbygger.

 

 

Vest-Agder fylkeskommune

 

Vekst i frie inntekter fra 2010-2011

Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent (fra RNB 2010) i 2011, som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,2 prosent. Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent fra anslag regnskap 2010, dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 2,9 prosent.

 

Finansielle indikatorer

Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2009 et netto driftsresultat på 8,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 3,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 995 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 5 064 kroner per innbygger.

 

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2009

Netto

lånegjeld

2009

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2009

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2011

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2010 til 2011

Vekst fra anslag

på regnskap 2010-2011

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1001 Kristiansand

3,8

51 446

97

3 279 125

131 343

4,2

120 647

3,8

1002 Mandal

1,0

40 776

94

603 719

23 956

4,1

22 101

3,8

1003 Farsund

0,9

36 418

94

395 711

12 299

3,2

11 099

2,9

1004 Flekkefjord

2,0

42 059

96

404 309

15 375

4,0

14 210

3,6

1014 Vennesla

3,2

33 696

93

539 614

18 561

3,6

16 913

3,2

1017 Songdalen

8,2

50 114

95

241 868

13 196

5,8

12 448

5,4

1018 Søgne

5,8

37 880

97

411 178

17 776

4,5

16 432

4,2

1021 Marnardal

10,6

59 549

102

117 056

6 418

5,8

6 138

5,5

1026 Åseral

21,0

25 395

118

60 849

4 433

7,9

4 318

7,6

1027 Audnedal

12,1

62 468

107

91 632

3 607

4,1

3 397

3,9

1029 Lindesnes

0,0

72 610

94

207 924

9 199

4,6

8 614

4,3

1032 Lyngdal

4,4

31 578

94

326 846

21 207

6,9

20 233

6,6

1034 Hægebostad

7,4

22 012

108

87 023

4 154

5,0

3 949

4,8

1037 Kvinesdal

6,6

38 997

101

272 070

14 302

5,5

13 573

5,3

1046 Sirdal

11,9

51 766

135

118 636

11 972

11,2

11 714

11,0

Fordeles gjennom året

     

4 500

 

Vest-Agder

4,3

46 001

97

7 162 060

307 797

4,5

285 788

4,2

Vest-Agder fylkeskommune

8,6

6 995

96

1 725 172

56 822

3,4

51 675

3,1

 

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2009
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2009 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2009
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2011, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2010 til 2011, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2010 til 2011, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2010 til 2011, nominell prosentvis vekst

Til toppen