Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeids- og velferdsforvaltningen(NAV) har siden 2006 vært gjennom en krevende reformperiode, særlig knyttet til implementering av NAV-reformen og forberedelse av pensjonsreformen. De siste årene har konsekvensene av omstillingsprosessen sammen med blant annet økt arbeidsledighet ført til sviktende måloppnåelse i etaten. For å bidra til effektiv og god oppgavegjennomføring, har driftsbevilgningen til Arbeids og velferdsetaten økt betydelig i perioden 2009-2010. Dette har bidratt til en forbedring av etatens resultater. God måloppnåelse og effektiv drift av Arbeids- og velferdsetatens virksomhet er viktig for å bidra til et velfungerende arbeidsmarked og et inkluderende arbeidsliv.

Regjeringen foreslår i hovedsak å videreføre bevilgningsøkningene i 2011.

Les mer i Arbeidsdepartementets fagproposisjon, kapittel 605 Arbeids- og velferdsetaten.