Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsavklaringspenger

Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet av en ny folketrygdytelse, arbeidsavklaringspenger. Formålet med arbeidsavklaringspenger er å sikre inntekt for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, mens de får aktiv behandling, deltar på arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. Alle som mottok rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestønad per 28. februar 2010 gikk over på den nye ytelsen da denne trådde i kraft.

Ved utgangen av 1. halvår 2010 var det om lag 171 000 mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som utgjør om lag 5,5 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010 forventes å bli om lag 172 000. For 2011 anslås antall stønadsmottakere å øke til 184 000. Den forventede veksten i antall mottakere skyldes i hovedsak økt tilgang fra personer som har avsluttet en periode på sykepenger.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 37,7 milliarder kroner i 2011.

Les mer i Arbeidsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2651 Arbeidsavklaringspenger.