Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten: arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene/NAV Arbeid. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. I AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spørres det hver måned et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det i AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Det andre målet for arbeidsledighet er antallet som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene/NAV Arbeid. Personer som søker inntektsgivende arbeid hos NAV registreres som arbeidsledige hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer mellom land, fordi arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. Arbeidsledigheten er også lavere enn gjennomsnittet i Norge de siste 20 årene.

I første halvår i år lå AKU-ledigheten, justert for normale sesongvariasjoner, stabilt på om lag 3½ prosent av arbeidsstyrken, mens nivået i siste tremånedersperiode juni-august var på 3,3 prosent. Regjeringen anslår ledigheten til 3,5 prosent som gjennomsnitt for inneværende år, og 3,6 prosent i 2011.

Det var ved utgangen av august i år registrert 76 100 helt ledige personer. Dette er 200 flere enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak avtok imidlertid med 1 500 personer i den samme perioden.