Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – rammefinansiering

I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2011 sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å innlemme hovedtyngden av de øremerkede tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene fra 2011. Hoveddelen av det ordinære driftstilskuddet, skjønnsmidlene og tilskuddet til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage vil bli overført til rammetilskuddet. Totalt er det foreslått å innlemme om lag 28 milliarder kroner.

Se også Kunnskapsdepartementets fagproposisjon programkategori 07.30.