Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager – satsing på kvalitet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kvalitetsfremmende tiltak i barnehagene med 25 millioner kroner i 2011. Totalt vil det i 2010 bli benyttet over 130 millioner kroner til kvalitets- og rekrutteringstiltak.

Regjeringens har tre mål for satsingen på kvalitet i barnehagen: høy og likeverdig kvalitet i alle barnehager, at alle barnehager skal være en god læringsarena og at alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

Regjeringen vil videreføre satsingen på etter- og videreutdanningstiltak for ansatte i barnehage.

Regjeringen har som mål å øke andelen ansatte med barnehagefaglig og barnefaglig kompetanse i barnehagene, blant annet gjennom tiltak som kan gi assistentgruppen barnefaglig kompetanse. Det vil bli satt i gang tilpasset videreutdanning og kompetansetiltak for barnehageassistenter og videreutdanning for fagarbeidere. Satsingen på videreutdanningen Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB-studiet) vil bli videreført. Programmet Veiledning for nyutdannede lærere vil fra høsten 2011 bli utvidet, slik at alle nyutdannede førskolelærere vil få tilbud om veiledning.

For å styrke lederkompetansen til styrerne tas det sikte på å opprette en lederutdanning med 280 studieplasser i 2011.

De siste årene har det vært en nedgang i søkningen til førskolelærerutdanningen. Regjeringen vil derfor iverksette tiltak for å øke rekrutteringen til førskolelærerutdanningen.

Overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren medfører endringer i statens styringsvirkemidler. Regjeringen vil derfor styrke tilsynskapasiteten til fylkesmennene og igangsette kompetansetiltak for å utvikle kommunen som barnehagemyndighet.

Se også egen pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.