Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde boligen de har. Alle som er over 18 år kan få bostøtte. Unntaket er studenter uten barn samt militært og sivilt tjenestepliktige, som får annen offentlig boligstøtte.

For å styrke bostøtten for barnefamilier foreslår Regjeringen å øke boutgiftstaket for husstander med flere medlemmer. Innslagspunktene for progressiv opptrapping av egenandelen blir oppjustert i takt med veksten i minstepensjonen. Samtidig blir egenandelen foreslått hevet med 1 600 kroner for alle. Det innebærer blant annet at nedre grense for hvilke boutgifter som gir rett til bostøtte øker fra 1 675 kroner til 1 808 kroner per måned.

De nye satsene foreslås å gjelde fra 1. juli 2011, samtidig som nye likningsdata blir lagt til grunn for beregningen.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til bostøtte i 2011 på 3 830 millioner kroner. Dette er en økning i forhold til saldert budsjett 2010 på 238 mill. kroner. Det er da lagt til grunn at i gjennomsnitt vel 146 000 husstander vil motta 25 600 kroner i bostøtte i 2011.