Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft. BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNP for Fastlands-Norge på 1 846,4 milliarder kroner i 2009. I Nasjonalbudsjettet 2011 anslås BNP for Fastlands-Norge å øke med 1,7 prosent i 2010 og med 3,1 prosent i 2011.

Se omtale i kapittel 2.2 i Nasjonalbudsjettet 2011.