Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS-finansieringsordningene (2009-2014)

Avtalene om EØS-finansieringsordningene for perioden 2009-2014 ble undertegnet 28. juli 2010, og proposisjon er oversendt Stortinget til behandling, jamfør Prop.160 S (2009-2010). I 5 års-perioden vil EØS/EFTA-statene stille til tilrådighet 1788,5 millioner euro, tilsvarende om lag 14,2 milliarder kroner til de samme 15 EU-landene som under EØS-finansieringsordningene for perioden 2004-2009. Nores andel utgjør om lag 95 prosent av de samlede utgiftene.

Formålet med EØS-finansieringsordningene for perioden 2009-2014 er, som for tidligere ordninger, å bidra til reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området. I tillegg er det nedfelt i avtalene at de nye ordningene også skal bidra til å styrke det bilaterale samarbeidet mellom mottakerlandene og EØS/EFTA-landene. For 2011 foreslår Regjeringen å bevilge 200 millioner kroner under EØS-finansieringsordningene (2009-2014). Arbeidet under ordningene vil i 2011 være preget av forhandlinger med mottakerlandene om rammeavtaler og opprettelse av programmer under ordningene.