Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Ektefelletillegg

Alders- og uførepensjonister som forsørger en ektefelle, mottar på visse vilkår et ektefelletillegg fra folketrygden. Regjeringen foreslår at ektefelletillegget skal utbetales skattefritt til AFP- og alderspensjonister som allerede mottar ektefelletillegg 31. desember 2010. For uføre som mottar ektefelletillegg, foreslår Regjeringen å videreføre dagens skattebegrensningsregel for ektepar.

Se også Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.1 og 8.7.