Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektroniske tjenester og merverdiavgift

Regjeringen foreslår at det skal beregnes merverdiavgift med den alminnelige merverdiavgiftssatsen på 25 prosent når tilbydere fra utlandet selger elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge. Etter gjeldende regler skal det beregnes merverdiavgift ved kjøp av elektroniske tjenester i Norge. Forslaget vil gi like konkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere. Etter forslaget skal det eksempelvis beregnes merverdiavgift ved nedlasting av musikk mot betaling uavhengig av om musikken kjøpes fra norsk eller utenlandsk tilbyder.

Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos den utenlandske tilbyder når kjøper er en privatperson. Forslaget innebærer at det blir nødvendig å registrere tilbydere som ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Som alternativ til dagens ordning med norsk merverdiavgiftsrepresentant vil Finansdepartementet arbeide med en forenklet registreringsordning på linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk. Teknisk utarbeidelse av en slik forenklet ordning vil ta noe tid. Det foreslås derfor at merverdiavgiftsplikten først skal tre i kraft fra 1. juli 2011.

Se nærmere beskrivelse av forslaget i Prop 1. LS (2010-2011) Skatter og avgifter kapittel 17.

Se også pressemelding.