Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Energifondet er etablert som en langsiktig finansieringskilde for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Totale inntekter til Energifondet anslås til om lag 1 850 millioner kroner i 2011.

Energifondet finansieres gjennom et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet og bevilgning over statsbudsjettet, i tillegg til renteinntekter. Påslaget på nettariffen er på 1,0 øre/kWh og inntektene fra påslaget anslås samlet til om lag 760 millioner kroner i 2011. Renteinntektene anslås til 114 millioner kroner for 2011.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Energifondet på 976 millioner kroner i 2011. 956 millioner kroner knytter seg til avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering. Som en del av Regjeringens satsing på miljøteknologi, foreslås det også bevilget 20 millioner kroner til støtte til demonstrasjon av umodne teknologier innenfor havenergi.

Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner foreslås videreført i 2011.

Midlene fra Energifondet forvaltes av Enova SF. Det er i 2010 gjennomført en evaluering av Enova SF.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del II, Programkategori 18.25 Energiomlegging, del III Andre saker , kap 8 Evaluering av Enova SF.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Se også Enova.