Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgift

Regjeringen foreslår at innslagspunktene i CO2-komponenten i engangsavgiften nedjusteres med 5 g/km. Det foreslås også å innføre et nytt fradrag for biler med utslipp under 50 g/km. For å gi provenynøytralitet fjernes satsen på laveste trinn i effektkomponenten, mens satsen på nest lavest trinn reduseres med om lag 5 prosent reelt.

Forslaget vil kun medføre mindre endringer i total engangsavgift for hver enkelt bilmodell. Biler med lave CO2-utslipp kan få en reell avgiftsreduksjon, mens biler med høye utslipp vil få en avgiftsøkning.

For nærmere omtale vises det til Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 4.5.

Se også pressemelding.