Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FNs tusenårsmål

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner i 2011 til jenters utdanning og Unicefs arbeid for å nå FNs tusenårsmål om utdanning for alle.

Regjeringen foreslår også å bevilge om lag 2 milliarder kroner til arbeidet med FNs helserelaterte tusenårsmål i 2011, inkludert bidrag til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Norge har arbeidet for å opprettholde oppmerksomheten på oppnåelse av de åtte tusenårsmålene fram mot 2015. Menneskers rett til et liv uten fattigdom er grunnlaget for tusenårsmålene. Regjeringen legger vekt på at Norge skal være en sterk pådriver for at målene skal nås.

Norge har tatt et særlig ansvar for å bidra til å nå FNs helserelaterte tusenårsmål, det vil si målene om en bedring av barne- og mødrehelse. Dette er de av tusenårsmålene som det per i dag gjenstår mest for å oppnå, og det er behov for forsterket internasjonal innsats for å nå disse målene. Den norske innsatsen er blant annet kanalisert gjennom FN, Verdensbanken og globale helsefond. Norge er valgt inn i styret til Den internasjonale helseorganisasjonen fra 2010. I tillegg er det inngått bilateralt samarbeid for å redusere barne- og mødredødeligheten i India, Pakistan, Nigeria og Tanzania. Disse fire landene har særlig store dødelighetstall.

Regjeringen foreslår å videreføre støtten til det globale vaksinefondet GAVI på 500 millioner kroner. Støtten skal blant annet bidra til at utviklingsland raskere får tilgang til nyutviklede og effektive vaksiner. Støtten skal også bidra til å styrke innsatsen for bedre integrerte helsesystemer på landnivå. Innsatsen omfatter også arbeidet innen smittsomme sykdommer, med særlig oppmerksomhet på hiv og aids. Regjeringen foreslår å øke bidraget til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria.

Regjeringen vil også arbeide internasjonalt for å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse, og for å avkriminalisere abort.

Regjeringen viderefører satsingen på tusenårsmålet om utdanning. I tråd med den internasjonale arbeidsdelingen legger Regjeringen opp til å kanalisere en større del av utdanningsstøtten gjennom multilaterale institusjoner som UNICEF og Verdensbanken. Jenters utdanning er høyt prioritert i denne satsingen. Den største utfordringen er nå å sikre et godt utdanningstilbud og få de barna som fortsatt faller utenfor, inn i skolen. Oppmerksomheten vil derfor fortsatt særlig være rettet mot marginaliserte grupper av barn og støtte til utdanning i sårbare stater og land i konflikt, som Afghanistan, Det palestinske området og Sudan. Støtten kanaliseres både gjennom frivillige organisasjoner og flergiverfond.

Les mer om FNs tusenårsmål på regjeringen.no.

Se også Hiv og aids, FN og Utviklingssamarbeid.