Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Foreldrepengar– rett til uttak

Regjeringa føreslår å gi fedre rett til tolv veker permisjon i tilfelle der mor mottek uførepensjon. Dette er fedre som i dag ikkje kan ta ut fedrekvote og foreldrepengar fordi mor normalt ikkje har opptent rett til foreldrepengar og ikkje går ut i arbeid eller utdanning etter fødselen.

Regjeringa føreslår at endringane skjer for barn fødde eller adopterte frå og med 1. juli 2011.

For nærmare omtale, sjå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, Programkategori 28.50 Stønad ved fødsel og adopsjon.