Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets bygge- og anleggsinvesteringer

Regjeringen foreslår en samlet bevilgningsramme til bygge- og anleggsinvesteringer, inkludert NATO-infrastruktur, på 1 857,8 millioner kroner i 2011.

Som et viktig ledd i den omfattende nordområdesatsingen vil Regjeringen styrke Hærens virksomhet i Indre Troms. Det gjennomføres derfor betydelige bygge- og anleggsinvesteringer for å understøtte den økte aktiviteten i dette området. Videre vil bevilgningen i 2011 i stor grad bli benyttet til:

– tiltak i eksisterende bygningsmasse for å ivareta krav i lover og forskrifter

– bygge- og anleggsinvesteringer i forbindelse med materiellanskaffelser, samt tiltak i skyte- og øvingsfelt

– videreføring av allerede igangsatte prosjekter. I hovedsak omfatter dette forlegninger, administrasjons- og stabsanlegg samt utdannings- og øvingsanlegg.

Det foreslås ingen nye prosjekter med kostnadsramme over 100 millioner kroner.