Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets miljøansvar

Regjeringen foreslår at utgifter til miljøtiltak økes reelt med 23 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2010. Miljø- og samfunnsansvar skal veie tungt i alle plan- og beslutningsprosesser i forsvarssektoren. Miljøvernarbeidet i forsvarssektoren omfatter både forebygging av forurensning og opprydding etter tidligere tiders forurensning.

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål videreføres i 2011 med fjerning av anlegg og rydding av eksplosivrester. For 2011 foreslår Regjeringen 52 millioner kroner til formålet.

Som følge av Forsvarets endrede behov for skyte- og øvingsfelt, gjennomføres nødvendig miljøsanering av 14 utrangerte skyte- og øvingsfelt for å klargjøre disse for avhending. Miljøsaneringen startet i 2009 og planlegges gjennomført i perioden frem til 2013. For 2011 foreslår Regjeringen 14 millioner kroner til dette formålet.

Ved marinebasen i Ramsund har forurensning på land lekket ut i sjøen. Kildene er dels fjernet og dels sikret mot videre utlekking, og det forberedes oppstart av opprydding av sjøbunnen. For 2011 foreslår Regjeringen 13 millioner kroner til dette formålet.