Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet

Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på 1 048,6 millioner kroner. Forslaget innebærer en faktisk styrking av Heimevernets budsjett med 8 millioner kroner. Regjeringen foreslår, i tråd med forutsetningene i langtidsplanen, å prioritere en fortsatt økning av treningen av forsterknings- og oppfølgingsstyrkene. Budsjettforslaget legger til rette for at treningen av denne delen av heimevernsstrukturen vil øke fra 20 prosent i 2010 til 38 prosent i 2011. Dessuten legges det opp til at om lag 90 prosent av innsatsstyrken skal trenes i 2011. Flytting av Heimevernsstaben til Terningmoen, med nærheten til Østerdal garnison og Hærens kompetansesenter, vil legge til rette for en styrking av HV-stabens faglige virke. Samlet vil dette styrke Heimevernets operative evne.