Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær bistand

Regjeringen vil at Norge fortsatt skal være en betydelig bidragsyter til det internasjonale humanitære hjelpearbeidet, både etter naturkatastrofer og ved konflikt, og bidra til å styrke menneskerettighetene. Bevilgningene til disse formålene foreslås økt med 251,6 millioner kroner fra 2010, slik at samlede bevilgninger til formålene i 2011 vil utgjøre 2,8 milliarder kroner.

Den humanitære bistanden har som mål at Norge skal være en tydelig og forutsigbar samarbeidspartner i det internasjonale humanitære givermiljøet. Det er videre et mål å sikre at innsatsen er effektiv og av høy kvalitet, samt at man synliggjør resultatene av denne.

Regjeringen legger opp til at Norge skal ha fleksibilitet til raskt å kunne bidra i land som har store udekkede humanitære behov, som ofte er i en ustabil situasjon, og hvor tiltakene vil støtte opp under gjenoppbygging og freds- og forsoningsprosesser. Sentrale områder for innsats i 2011 vil være Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika, Afrikas Horn og Afghanistan. Midlene kanaliseres hovedsakelig gjennom Røde Kors, frivillige organisasjoner og FN. Norge har de siste årene økt bevilgningene til FNs nødhjelpsfond (CERF), og er en av de største bidragsyterne. FNs nødhjelpsfond er et effektivt instrument for å kanalisere bistand til land med kroniske humanitære kriser.