Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kapital og utvikling

Regjeringen foreslår å øke støtten til arbeidet med kapital og utvikling. Målet er blant annet å begrense ulovlig kapitalflyt fra utviklingsland, øke utviklingsfremmende investeringer og handel med fattige land, samt øke skattegrunnlaget for å styrke statsbyggingen i utviklingsland.

Det legges opp til økt støtte til tiltak mot ulovlig kapitalflyt gjennom internasjonale organisasjoner og sivile samfunnsorganisasjoner. Kampen mot skatteparadiser står sentralt. Norge styrker innsatsen i utvalgte land for å støtte opp om landenes skatteadministrasjon. Innsatsen er særlig rettet mot ressursbeskatning, samt støtte til frivillige organisasjoners evne og mulighet til å holde myndighetene ansvarlig for ressursforvaltning og pengebruk. I 2011 legges det opp til å etablere et nytt utviklingsrelatert forskningsprogram om utfordringer knyttet til ulovlig kapitalflyt og skattespørsmål. Programmet vil ligge under Forskningsrådet, og skal styrke fagkompetansen i både Norge og utviklingsland.

For å fremme en solidarisk og samstemt politikk for utvikling har Regjeringen opprettet et tverrdepartementalt samarbeid om kapital og utvikling mellom Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet.

Det er også opprettet et dialogprosjekt om kapital og utvikling. Hensikten er å få en offentlig diskusjon og øke kunnskapen om internasjonale kapitalstrømmer til og fra fattige land. Dette vil gi bedre mulighet i fellesskap til å utforme norske posisjoner og initiativ internasjonalt. I dialogprosjektet samarbeider Regjeringen med frivillige organisasjoner, fagforeninger og næringsliv om åpne møter og seminarer og stimulerer interesse for temaene.