Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klima og miljø – utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,2 milliarder kroner til klima- og skogtiltak i utviklingsland i 2011. I tillegg foreslår Regjeringen at det gis fullmakt til å gi tilsagn om 3,5 milliarder kroner til slike tiltak. Satsingen skal bidra til raske og kostnadseffektive reduksjoner i utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse, blant annet med sikte på å få på plass mekanismer for å regulere utslippene i en ny internasjonal klimaavtale. Milliardsatsingen på skogtiltak er per i dag blant de største og viktigste for å skape dynamikk i klimaforhandlingene. Klima- og skogkonferansen i Oslo i mai 2010 ga grunnlag for et partnerskap mellom om lag 65 skogrike land, både land i sør og giverland.

Regjeringens satsing på ren energi er også et sentralt virkemiddel i klima- og miljøpolitikken.

Regjeringen foreslår økt satsing på tilpasning til klimaendringer i utviklingssamarbeidet. Satsingen vil konsentrere seg om nasjonal planlegging og kunnskapsoppbygging, forebygging av katastrofer, landbruk og matsikkerhet spesielt i Afrika, samt vannressursforvaltning. Den øvrige satsingen på klimatiltak videreføres i 2011 blant annet i form av støtte til klimaforskning, faglig samarbeid og næringsliv. Det legges opp til økt støtte til FNs klimapanel. Tiltak rettet inn mot ren energi og samarbeid om karbonfangst og lagring i utviklingsland vil være viktige. Arbeidet med å fremme norske synspunkter i klimaforhandlingene, herunder fremme av karbonfangst- og lagring som klimapolitisk virkemiddel, vil være en viktig oppgave.