Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneopplegget 2011

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av samfunnets ressurser. De samlede inntektene utgjør knapt 18 prosent av BNP for fastlands-Norge. Om lag hver femte sysselsatt er ansatt i kommunal sektor.

Kommunesektoren har fått et betydelig økonomisk løft under denne Regjeringen. Fra 2005 til 2010 har den årlige gjennomsnittlige realveksten i de samlede inntektene vært om lag 2,8 prosent, tilsvarende 41 milliarder kroner fra 2005 til 2010. Om lag halvparten av inntektsveksten har kommet som frie inntekter. I første halvår 2010 var det sysselsatt om lag 517 000 personer i kommuneforvaltningen, om lag 70 000 flere enn i første halvår i 2005.

Regjeringen legger opp til fortsatt vekst i kommunesektorens inntekter i 2011. Det vil legge til rette for videreføring av det høye aktivitetsnivået i sektoren. Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 prosent. Av veksten er 2,75 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i 2010 i Revidert nasjonalbudsjett 2010.

Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen 2011. Det nye inntektssystemet vil bety et mer rettferdig system for fordeling av inntektene mellom kommunene.

De øremerkede tilskuddene til barnehager på om lag 28 milliarder kroner foreslås innlemmet i kommunenes frie inntekter fra 2011. I tillegg innlemmes tilskudd til kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre i de frie inntektene i 2011. Samlet foreslås det å overføre vel 29 milliarder kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd. Økt andel frie inntekter gir større rom for lokale prioriteringer for kommunene og mer effektiv bruk av ressursene.

De frie inntektene og momskompensasjon til kommunene anslås å utgjøre om lag 80 prosent av samlede inntekter i 2011. Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra om lag 12 prosent i 2010 til knapt 5 prosent i 2011. Det er den laveste andelen siden inntektssystemet ble etablert i 1986.

Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 350 milliarder kroner i 2011. Av dette utgjør frie inntekter om lag 265 milliarder kroner. Frie inntekter består av kommunesektorens egne skatteinntekter på om lag 138 milliarder kroner og rammetilskudd på om lag 127 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å utvide investeringsrammene i rentekompensasjonsordningene både for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveier. I 2011, kan det gis tilskudd til rentekompensasjon tilsvarende investeringsrammer på henholdsvis 2 milliarder kroner for skole- og svømmeanlegg, 2 milliarder kroner for fylkesveier og 400 millioner kroner for kirkebygg.

Innenfor ordningen med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser foreslår Regjeringen at det kan gis tilsagn om tilskudd til ytterligere 2 000 enheter i 2011.

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med en ny øremerket bevilgning på 240 millioner kroner. Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har tilstrekkelig antall stillinger kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

Foreldrebetaling i barnehager holdes nominelt uendret. Kommunene er kompensert med 263 millioner kroner.

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager trappes videre opp. Kommunenes minimumsforpliktelse øker derved fra 88 prosent til 91 prosent fra 1. august 2011. Kommunene er kompensert med 92,5 millioner kroner.

Det øremerkede investeringstilskuddet for barnehager foreslås videreført.

I tillegg foreslår Regjeringen å styrke belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene med 100 millioner kroner.