Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kraftverksbeskatning

Grunnrenteskatten for kraftverk sikrer at en del av den ekstraordinære avkastningen i vannkraftsektoren tilfaller fellesskapet. Skatten påhviler kraftverkseier, og er i all hovedsak uavhengig av hvem som opptjener grunnrenten, hvordan skattyter velger å organisere virksomheten og påvirker ikke investeringene i sektoren. For å sikre slik nøytralitet og at hele grunnrenten kommer til beskatning, kan kraftverkseier verken gis fradrag for leiekostnader, avskrivninger eller friinntekt tilknyttet eide fallrettigheter. Regjeringen foreslår derfor å klargjøre gjennom en lovendring at kostnader til leie av fallrettighet ikke skal komme til fradrag i beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt. Det foreslås også at fallverdien ikke skal inngå i friinntektsgrunnlaget, og at det ikke skal gis fradrag i grunnrenteinntekt for avskrivning på tidsbegrenset fallrettighet.

Det tas sikte på å etablere et felles norsk-svensk elsertifikatmarked fra
1. januar 2012. Regjeringen foreslår at inntekt fra elsertifikater knyttet til grunnrenteskattepliktig vannkraftproduksjon skal inngå i beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekt.

Forslagene er nærmere omtalt i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011 avsnitt 3.3.5 og kapittel 13.