Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturråd

Norsk kulturråd som kollegialt organ får økt beslutningsmyndighet.

Det legges opp til følgende struktur når det gjelder tilskudd og beslutningsmyndighet fra 2011:

· Tilskudd fra Norsk kulturfond bevilges til prosjekter under kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 55 Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd og under ny post 56 Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd.

· I tillegg til å fordele fondsmidlene etter søknad som i dag, skal Kulturrådet også bestemme hvordan fondsmidlene skal fordeles mellom ulike tilskuddsordninger og andre avsetninger innenfor bevilgningen til Norsk kulturfond under hvert fagkapittel. Dette gir nødvendig fleksibilitet og åpner for nye satsinger i tråd med skiftende behov i kunstfeltet. Behovet for fleksibilitet må balanseres med behovet for stabilitet og forutsigbarhet over tid. Større endringer skal drøftes med Kulturdepartementet før gjennomføring.

· Norsk kulturråd får også beslutningsmyndighet for tilskudd til enkelttiltak som mottar tilskudd under kapittel 320 Allmenne kulturformål, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd.

Tilskudd til institusjoner, til priser og til tiltak med annen særskilt begrunnelse vil bli gitt over de ulike fagkapitlene på Kulturdepartementets budsjett, under post 78 Ymse faste tiltak.

Målet er å sikre en tilskuddstruktur som gir oversikt, sammenheng og forutsigbarhet for brukerne, som er i tråd med sektorens behov, som sikrer at likeartede tiltak blir forvaltet på ens måte og som gir nødvendig fleksibilitet.