Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt oppgave for kommunene. Forvaltningen av programmet er lagt til NAV-kontoret. Programmet ble faset inn i takt med etableringen av NAV-kontorer, og ordningen ble landsdekkende fra 1. januar 2010. Bevilgningen til dekningen av kommunenes merutgifter til programmet innlemmes i rammetilskuddet til kommunene i 2011. Innlemmet beløp gis en særskilt fordeling og holdes utenfor fordelingen etter kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til dekning av kommunenes merkostnader knyttet til denne ordningen økes med om lag 65 millioner kroner, til om lag 835 millioner kroner i 2011. Det foreslås videre å legge om refusjonsordningen for individstønad for deltakere på kvalifiseringsprogram. Dette innebærer at om lag 405 millioner kroner flyttes fra bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak til rammetilskuddet til kommunene, og en samlet bevilgning til kvalifiseringsprogrammet på om lag 1 240 millioner kroner i 2011. Regjeringen vil i 2011 øke antallet statlige tiltaksplasser for deltakere på kvalifiseringsprogrammet med om lag 200 plasser.

Les mer i Arbeidsdepartementets fagproposisjon.