Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet

Regjeringen foreslår å videreføre innsatsen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Integrering av kjønnsperspektivet skal være et gjennomgående krav i tilskuddsforvaltningen.

”Jentemillarden” over to år 2009-2010 videreføres på samme høye nivå i 2011. Regjeringen støtter opp under utviklingslandenes eget arbeid for å fremme kvinners rettigheter og likestilling og bedrer muligheten til å finansiere kvinneorganisasjoner i land i sør.

Under Regjeringen Stoltenberg II er bevilgningene til kvinne- og likestillingsrettet bistand mer enn doblet. Oppfølgingen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og de øvrige resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet er en viktig del av innsatsen på området. Det gis prioritet til tiltak for å styrke kvinners deltakelse i forebygging og håndtering av konflikter, samt i fredsprosesser og i fredsbygging. Innsatsen mot seksualisert vold i konflikter er betydelig økt de seneste årene. Opprettelsen av en ny FN-organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling fra 1. januar 2011 vil medføre en vesentlig styrking av FNs mulighet og evne til å støtte medlemslandenes arbeid for mer rettferdig, effektiv og inkluderende samfunnsutvikling. Kvinners rettigheter er et mål i seg selv, og samtidig en forutsetning for å nå andre utviklingspolitiske mål.

Se også stortingsmeldingen På like vilkår (pdf) og Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet (pdf).