Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kyoto-forpliktelsen

Regjeringens målsetting i klimapolitikken er å redusere nasjonale klimagassutslipp, samtidig som Norge bidrar internasjonalt gjennom forhandlingsprosesser og gjennom direkte tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i andre land. Hovedvirkemidlene for å regulere nasjonale klimagassutslipp er kvotesystemet for industrien (EU-ETS), CO2-avgift og andre klimabegrunnede skatter og avgifter.

Gjennom Kyoto-avtalen har Norge fått tildelt 50,1 millioner kvoter per år i perioden 2008-2012 (1 kvote = 1 tonn CO2). En har anledning til å utstede ytterligere 1,5 millioner tonn kvoter årlig knyttet til tilvekst av skog. Basert på oppdaterte utslippsfremskrivninger og foreløpige tall fra utslippsregnskapet anslås utslippet av klimagasser fra norsk territorum til 53,9 millioner tonn som årlige gjennomsnitt i Kyoto-perioden.

Den totale mengden kvoter Norge tilfører det europeiske kvotesystemet (ETS) gjennom salg og gratistildelinger er 15 millioner kvoter årlig. Norske virksomheter vil måtte levere kvoter til staten for oppgjør tilsvarende sine utslipp. Utslippene fra kvotepliktige virksomheter anslås til 20,6 millioner tonn årlig. Det legges derfor til grunn at bedriftene vil levere om lag 5,6 millioner tonn flere kvoter enn den samlede mengden kvoter Norge utsteder.

Når en tar hensyn til netto tilførsel av kvoter gjennom det europeiske kvotesystemet, har staten et overskudd på 3,3 millioner kvoter årlig.

Norge har besluttet å overoppfylle Kyoto-avtalen for inneværende periode (2008-2012) med 10 prosent. I tillegg har Regjeringen valgt å overoppfylle med 1,5 millioner tonn CO2 per år tilsvarende kvoter som stammer fra skogtilvekst. Det legges også opp til å overoppfylle med en kvotemengde svarende til utslipp fra testanlegget ved gasskraftverket på Mongstad og de statsansattes internasjonale flyreiser. Det legges opp til at staten kjøper kvoter svarende til 15-20 millioner tonn CO2 for levering i perioden 2008-2012.

Les mer om statens kvotekjøp på Finansdepartementets nettside.