Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsjustering av beløpsgrenser i skattesystemet

Regjeringen foreslår at innslagspunktene i toppskatten, personfradraget, øvre grenser i minstefradragene for lønns- og pensjonsinntekt og skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsreglen for uføre justeres med anslått lønnsvekst i 2011 (3¼ prosent).

De nye innslagspunktene og fradragsbeløpene framgår av tabell 1.5 i kapittel 1 i Prop. 1 LS (2010-2011) Skatter og avgifter 2011.