Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Menneskerettigheter

Regjeringen legger opp til at Norge fortsatt skal støtte arbeidet til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Norge vil også arbeide aktivt i FNs menneskerettighetsråd, der Norge er medlem i perioden 2009-2012. Regjeringen legger videre opp til at Norge skal legge vekt på arbeid for menneskerettighetsforsvarere, ytringsfrihet, innsats mot dødsstraff, diskriminering og tortur, og for fremme av barns rettigheter.

Menneskerettighetsdialogene med Kina, Vietnam og Indonesia vil bli videreutviklet. Også i vår egen verdensdel, Europa, er det utfordringer på dette området. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har hatt en eksplosiv vekst i antall klagesaker. Regjeringen foreslår å øke støtten til EMD med 1 million kroner for å sikre effektiviteten og fremtiden til EMD. Regjeringen mener det er viktig å fortsatt støtte norske, internasjonale og lokale organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

OSSEs arbeid for beskyttelse av menneskerettighetene, utvikling av demokrati og styrking av rettstatsprinsippene er viktig. Det er særlig viktig at Kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR) sin selvstendige rolle blir bevart.