Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøkartlegging ved Jan Mayen

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2011 å bevilge 10 millioner kroner til oppstart av miljøundersøkelser og kartlegging i området ved Jan Mayen.

Kartleggingsarbeidet har sammenheng med igangsettelsen av åpningsprosessen i området ved Jan Mayen, jamfør St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet. Ved gjennomføringen av dette prosjektet vil man øke kompetansen og tette kunnskapshull som kan bidra i forvaltningen av dette området. Det vil også gi et bedre grunnlag for å ivareta norske interesser i forbindelse med Islands planer om konsesjonstildelinger i området rundt øyen. I områdene vest i Norskehavet mot Jan Mayen er det gjort svært få undersøkelser og kartlegging av miljøverdiene. Prosjektet vil gi norske myndigheter verdifull miljøfaglig kunnskap om et område som er aktualisert gjennom vedtak om åpningsprosess i havområdet på norsk side ved Jan Mayen.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, del I kapittel 1.1 og del II, kapittel 1800.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.