Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvennlig transport

Regjeringen foreslår flere miljørettede tiltak og virkemidler innenfor samferdselssektoren.

Regjeringen har følgende forslag for 2011:

  • 11,5 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på drøyt 13 prosent fra 2010.
  • 431,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på om lag 100 millioner kroner, eller nær 30 prosent fra 2010.
  • 330 millioner kroner til tiltak for gående og syklende i 2011. På vegbudsjettet er det foreslått å sette av 230 millionar kroner til formålet, en økning på om lag 80 millioner kroner eller 53 prosent fra saldert budsjett 2010. I tillegg kommer 100 millioner kroner i bompenger.
  • 195 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak og tiltak for universell utforming på veginfrastrukturen. På vegbudsjettet er det foreslått å sette av 125 millioner kroner til formålet, en økning på 60 millioner kroner eller 92 prosent fra saldert budsjett 2010. I tillegg kommer 70 millioner kroner fra bompenger. Midlene skal i hovedsak brukes til å oppgradere holdeplasser og trafikknutepunkter.
  • 138 millioner kroner til miljø- og servicetiltak langs eksisterende riksveg. På vegbudsjettet er det foreslått å sette av 108 millioner kroner til formålet, en økning på 56 millioner kroner og mer enn en dobling fra saldert budsjett 2010. I tillegg kommer 30 millioner kroner i bompenger. Midlene skal gå til blant annet støyskjermingstiltak, Statens vegvesens forpliktelser overfor EUs vanndirektiv og vern av biologisk mangfold.
  • 73 millioner kroner til miljøprosjektet Transnova, en økning på 42 prosent fra saldert budsjett 2010. Miljøprosjektet skal støtte tiltak som reduserer CO2-utslipp fra transportsektoren, deriblant elbiltiltak.
  • Økt vekt på CO2-utslipp i engangsavgiften for personbiler, ved at innslagspunktet blir redusert med 5 g/km. Innføring av ekstra fradrag i engangsavgiften for biler med utslipp under 50 g CO2/km.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om miljøvennlig transport.