Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nødnett

Nødnett er et nytt digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 30 (2006-2007) ga Stortinget fullmakt til å inngå kontrakt om leveranse for utbygging av Nødnett i de deler av landet som ikke er omfattet av første byggetrinn. Det ble tatt forbehold om at landsdekkende utbygging ikke kan igangsettes før evaluering av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging.

Evaluering av første trinn og kvalitetssikring av landsdekkende utbygging vil bli utført i henhold til redegjørelsen i St.prp. nr. 30 (2006-2007). Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av spørsmålet om landsdekkende utbygging av Nødnett når evaluering og kvalitetssikring er ferdigstilt. For å ta høyde for bevilgningsbehov i 2011 som følge av en eventuell beslutning om landsdekkende Nødnett, foreslår Regjeringen å bevilge 430,7 millioner kroner til dette formålet.