Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene

Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. I forslaget til statsbudsjett for 2011 foreslår Regjeringen økte utgifter til nordområdetiltak, arktisk samarbeid og prosjektsamarbeid med Russland. Tiltakene er oppfølging av Regjeringens nordområdestrategi (2006) og Nye byggesteiner i nord. (2009). Strategidokumentet Nye byggesteiner i Nord inneholder ambisiøse målsettinger og tiltak innenfor syv satsingsområder i nordområdene som gir Regjeringens nordområdesatsing ny retning for de neste 10-15 årene.

Nordområdetiltakene skal stimulere til økt kunnskap, aktivitet og nærvær i nord. Grenseoverskridende samarbeid med Russland og partnerskap med forskningsmiljøer og næringsliv er sentrale virkemidler. Gjennom satsingen på tiltak i nordområdene skal Norge også fremme norske prioriteringer i det arktiske samarbeidet, inklusiv i Antarktis.

I budsjettforslaget for 2011 legger Regjeringen opp til at nordområdestrategien blant annet følges opp på følgende måte:

Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 37 millioner kroner til det nye senteret for klima og miljø i Tromsø. Budsjettforslaget for 2011 utgjør en økning på 20 millioner kroner fra 2010.

Fram - Nordområdesenter for klima og miljøforskning, åpnet i september 2010. Framsenteret skal bidra til å utvikle kunnskap om klima og miljø som vil gjøre Norge i stand til å forvalte våre hav- og landområder i nord, og de ressurser som finnes der, på en bedre måte.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til andre nordområdetiltak på Miljøverndepartementets budsjettområde med 10 millioner kroner. Tiltakene omfatter styrking av miljøvernarbeidet på Svalbard, modernisering av radioteleskopet i Ny-Ålesund, samt utvikling og etablering av et felles, helhetlig norsk-russisk miljøovervåkingssystem for Barentshavet.

Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen ønsker å styrke den næringsrelaterte satsingen på nordområdene i 2011. Dette omfatter oppfølging av nasjonal strategi for marin bioprospektering med totalt 29 millioner kroner, kompetanseprogram for maritim virksomhet i arktiske havområder med 1,5 millioner kroner, utvikling av reiselivsvirksomhet i nord med 17, 1 millioner kroner, og kartlegging av havbunnens mangfold (MAREANO) med 14,3 millioner kroner.

Norsk Romsenter skal i 2011 ha særlig oppmerksomhet på arbeid relatert til nordområdene, og det foreslås 75,3 millioner kroner til det satellittbaserte navigasjonsprogrammet Galileo. Videre foreslås det å øke bevilgningen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) for å innhente geofysiske og geologiske grunnlagsdata i de tre nordligste fylkene med 25 millioner kroner.

Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kystverket med 20 millioner kroner for å gjennomføre nødvendige forberedelser med sikte på oppstart av den åpne delen av BarentsWatch i 2012. Systemet vil etter planen ha en åpen og en lukket del. Den åpne delen vil være en offentlig tilgjengelig informasjonsportal for havområdene, som skal formidle informasjon til allmennheten om områdene klima og miljø, sjøtransport, marine ressurser og olje og gass. Driftsorganisasjonen for den åpne delen vil bli lagt til Tromsø. En lukket, operativ del av systemet skal utredes nærmere

Forsvarsdepartementet

Norge står overfor vedvarende sikkerhetspolitiske utfordringer i Nordområdene. Forsvaret har en sentral rolle i å støtte opp om norske interesser i nord, blant annet gjennom overvåking, suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og evne til krisehåndtering. Forsvarets virksomhet er en del av normaltilstanden, og bidrar både til regional stabilitet og til ivaretakelse av Norges langsiktige interesser og prioriteringer. I utgangspunktet er Norge forberedt på å løse de daglige utfordringene i nord alene. Samtidig er det viktig å ha en multilateral ramme omkring de største utfordringene, ikke minst gjennom NATO-samarbeidet.

Et godt samarbeid med Russland er helt grunnleggende for å kunne håndtere felles utfordringer i nord. Norge og Russland har utviklet en god dialog og et konstruktivt samarbeid. Når avtalen om delelinjen mellom Norge og Russland er ratifisert, vil Norge ha et klart avgrenset havområde, der vi har jurisdiksjon på samme måte som i andre deler av norsk økonomisk sone. Avtalen legger også grunnlag for å videreføre og styrke samarbeidet mellom våre to land i nord.

Samtidig er utviklingen i russisk sikkerhetspolitikk i stor grad preget av at landet er en stormakt. I nord kommer dette til uttrykk blant annet gjennom økt russisk militær aktivitet. Utviklingen er ingen trussel mot Norge, men det understreker områdets militærstrategiske rolle.

En mer detaljert oversikt over nordområdetiltakene i budsjettforslaget for 2011 er gitt i Prop. 1 S (2010-2011) for Utenriksdepartementet.

Se pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Se også Nordisk samarbeid.