Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Olje og energi – samarbeid med utviklingsland

Regjeringen foreslår en vesentlig styrking av energisamarbeidet med utviklingsland i 2011. Norge har kompetanse som er svært etterspurt både innen petroleumssektoren, fornybar energi og energiforvaltning.

Regjeringen foreslår at utgiftene til tiltak for ren energi dobles fra 2010, til om lag 1,6 milliarder kroner i 2011. Fornybar energi er en av Regjeringens hovedsatsinger på bistandsområdet. Fortsatt styrking av grunnkapital til Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund) i 2011 og omlegging av Norads tilskuddsordninger gir økte muligheter til å støtte prosjekter for ren energi, blant annet gjennom strategisk partnerskap med private bedrifter. Initiativet Ren energi for utvikling tilrettelegger for en mer helhetlig og strategisk bistand på dette området. Bistand til utnyttelsen av fornybar energi er også en viktig klimasatsing.

En rekke utviklingsland har betydelige petroleumsressurser. Gjennom programmet Olje for Utvikling bistår Norge utvalgte land med å forvalte sine ressurser slik at det kommer fellesskapet til gode. Programmet vektlegger en helhetlig tilnærming til ressurs-, miljø- og finansforvaltning. Godt styresett og fattigdomsreduksjon er overordnete mål. Samarbeidet vil i 2011 videreføres i de ni hovedsamarbeidslandene og om lag 15 landene med begrenset samarbeid.

Se også Klima og miljø – utviklingsland.