Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser ─ investeringstilskudd

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble innført i 2008. Formålet med tilskuddsordningen er å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. For perioden 2008-2015 er målsettingen å gi tilskudd til 12 000 enheter.

Tilskuddet kan gis til bygging, kjøp av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, ombygging og utbedring av gamle og uegnede bygninger, samt fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgnstjenester i eksisterende omsorgsboliger. Tilskuddet forvaltes av Husbanken.

I 2008, 2009 og 2010 har Regjeringen lagt til rette for tilsagnsrammer som til sammen gir rom for 6000 enheter.

Regjeringen foreslår at det i 2011 skal kunne gis tilsagn om investeringstilskudd til ytterligere 2000 enheter. Dette gir et økt bevilgningsbehov fordelt over de fire neste årene på anslagsvis om lag 1 111 millioner kroner, hvorav anslagsvis 222 millioner kroner i 2011.

Det kan i 2011 gis maksimalt 444 400 kroner i tilskudd per omsorgsbolig og maksimalt 666 600 kroner i tilskudd per sykehjemsplass.